ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Hilti corporate governance

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Hilti Corporation εκλέγονται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση με θητεία τριών χρόνων. Κατά κανόνα, οι διευθυντές υπηρετούν έως τέσσερις θητείες και όχι περισσότερο από το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο φθάνουν στην ηλικία των 70 ετών.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκτός από τα νομικά καθορισμένα καθήκοντά του, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη βασική στρατηγική καθοδήγηση του Ομίλου, τον μακροπρόθεσμο και ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό του, σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς και για τον προγραμματισμό διαδοχής του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προγραμματισμό της διαδοχής και τον διορισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του, με εκθέσεις για τις λογιστικές και οικονομικές πρακτικές της Hilti Corporation και των θυγατρικών της, σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και με την εποπτεία της στη διαχείριση κινδύνου. Η γενική ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Ελεγκτική Επιτροπή παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, Εταιρικός Έλεγχος, υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθώντας το καθεστώς εσωτερικού ελέγχου στις εταιρείες του Ομίλου. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Εταιρικός Έλεγχος διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους επικεντρωμένους στην εξέταση μεγάλων κύκλων οικονομικών συναλλαγών καθώς και σε διαδικασίες διαχείρισης συγκεκριμένων εταιρικών κινδύνων. Ο στόχος του Εταιρικού Ελέγχου είναι να παράσχει διαφάνεια στο περιβάλλον ελέγχου του Ομίλου και τη διασφάλιση των πόρων του Ομίλου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο Όμιλος διατηρεί μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνου που αφορά όλη την επιχείρηση και η οποία περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή κινδύνων, ορισμός υπεύθυνων διαδικασιών στους οποίους έχει ανατεθεί η διαχείριση όλων των γνωστών στρατηγικών, οικονομικών και περιστασιακών κινδύνων του Ομίλου.

Οι υπεύθυνοι κινδύνων έχουν καθήκον να αξιολογούν τα αντίστοιχα μέτρα μείωσης του κινδύνου που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και ως εκ τούτου να εφαρμόζουν σχέδια τα οποία υποβάλλουν προς αξιολόγηση και επαλήθευση της εφαρμογής τους. Για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους που σχετίζονται με συμβάντα εκδήλωσής τους, ο Εταιρικός Διαχειριστής Κινδύνων είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία υποβολής αναφορών σχετικά με τον κίνδυνο και για να τεκμηριώσει ότι το περιεχόμενό τους και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων είναι εύλογα.

Ο Εταιρικός Ελεγκτής αναλύει ορισμένους κινδύνους στο πλαίσιο των εσωτερικών ελέγχων στις εταιρείες του Ομίλου (βλ. παραπάνω) και στις εταιρικές λειτουργίες που διαχειρίζονται οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι για τους κινδύνους. Για τους στρατηγικούς κινδύνους, η Εταιρική Ανάπτυξη πραγματοποιεί ετήσιες Συναντήσεις Αναθεώρησης Στρατηγικής με την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι αναφορές για τη διαχείριση κινδύνων αναλύονται τακτικά από την Ελεγκτική Επιτροπή, κατόπιν ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερή ετήσια αποζημίωση συν ένα κατ' αποκοπήν ποσό για έξοδα. Ο Πρόεδρος λαμβάνει μια πρόσθετη μεταβλητή αμοιβή. Δεν προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση για μέλος του Δ.Σ. το οποίο επιφορτίζεται και με  τη λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής. Πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή.

Τα μέλη της Εταιρικής Διαχείρισης (η Εκτελεστική Διοικητική Ομάδα και η Εκτελεστική Επιτροπή) λαμβάνουν ετήσιο βασικό μισθό και μια μεταβλητή αποζημίωση που συνδέεται με την απόδοση. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνουν αποζημίωση λήξης συνεργασίας πλέον του νόμιμου συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Πρώην μέλη της Εκτελεστικής Διοικητικής Ομάδας δεν λαμβάνουν καμία πρόσθετη αποζημίωση εκτός από το νόμιμο συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Η συνολική αποζημίωση αναλύεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Λεπτομέρειες για το μετοχικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο συμμετοχής δίνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των μετόχων αποφασίζονται γενικά με απόλυτη πλειοψηφία. Απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων για την τροποποίηση του καταστατικού ή για αποφάσεις σχετικά με αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο συμμετοχής, δικαιώματα εγγραφής, επέκταση ή περιορισμό του πεδίου δραστηριότητας καθώς και συγχωνεύσεις, μετατροπές ή εκκαθάριση της εταιρείας.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η εξέταση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και των οικονομικών καταστάσεων της Hilti Corporation διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ HILTI

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα