Choose language

R 6-22

Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο

Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση

Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στις οδηγίες χρήσης

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων
Image alternative Hilti Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li‑Ion
Image alternative Hilti Φορτιστής

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών χρήσης.
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο.
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος .
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Κατηγορία προστασίας ΙΙ (διπλής μόνωσης)
Image alternative Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
Image alternative Το εργαλείο υποστηρίζει τεχνολογία NFC, που είναι συμβατή με πλατφόρμες iOS και Android.
Image alternative Σειρά τύπου επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-Ion Hilti . Προσέξτε τα στοιχεία στο κεφάλαιο Κατάλληλη χρήση .
Image alternative Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion
Image alternative Εφόσον υπάρχει στο προϊόν, το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από αυτή την υπηρεσία πιστοποίησης για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά σύμφωνα με τα ισχύοντα πρόσωπα.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Ραδιόφωνο
  R 6-22
  Γενιά
  01
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Ο κατασκευαστής δηλώνει ως μόνος υπεύθυνος ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα.
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των παρακάτω αναφερόμενων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.
Χώρος εργασίας
 • Φροντίστε για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας.
 • Δεν επιτρέπονται οι παραποιήσεις ή οι μετατροπές στη συσκευή.
 • Δεν προβλέπεται η στερέωση της συσκευής σε τοίχο.
 • Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και με καλό φωτισμό. Η αταξία στο χώρο εργασίας και οι μη φωτισμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
Ασφάλεια προσώπων
 • Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή/και χωρίς γνώσεις. Αυτός ο κύκλος προσώπων πρέπει να ενημερώνεται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο ως προς τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής και να επιβλέπεται κατά τη χρήση της συσκευής.
 • Εξηγήστε στα παιδιά, ότι δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
 • Τα παιδιά άνω των 8 ετών πρέπει να ενημερώνονται από ένα υπεύθυνο πρόσωπο ως προς τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής και να επιβλέπονται κατά τη χρήση της συσκευής.
 • Μη φοράτε κοσμήματα, όπως δαχτυλίδια ή αλυσίδες. Τα κοσμήματα μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και εγκαύματα.
 • Αποφύγετε να ακουμπάτε τις επαφές.
Επιμελής χειρισμός και χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών
 • Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion.
 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και φωτιά.
 • Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείτε, να συμπιέζετε, να θερμαίνετε πάνω από τους 80°C ή να καίτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που έχουν χτυπηθεί, έχουν πέσει από ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου ή έχουν υποστεί άλλου είδους ζημιά. Επικοινωνείτε σε αυτή την περίπτωση πάντα με το σέρβις της Hilti .
 • Εάν η μπαταρία καίει υπερβολικά όταν την ακουμπάτε, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε την μπαταρία σε ένα σημείο στο οποίο έχετε ορατότητα, μη εύφλεκτο και με επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Αφήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να κρυώσει. Εάν η μπαταρία εξακολουθεί να καίει υπερβολικά μετά από μία ώρα όταν την ακουμπάτε, τότε έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Σέρβις
 • Αναθέστε την επισκευή της συσκευής σας μόνο σε εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η ασφάλεια της συσκευής.

Επιμελής χειρισμός και χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

 • Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας για τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li-Ion. Από τυχόν παράβλεψη μπορεί να προκληθούν δερματικοί ερεθισμοί, σοβαροί διαβρωτικοί τραυματισμοί, χημικά εγκαύματα, φωτιά ή/και εκρήξεις.
 • Χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
 • Χειρίζεστε σχολαστικά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, για να αποφύγετε ζημιές και την έξοδο υγρών πολύ επιβλαβών για την υγεία σας!
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή ή η παραποίηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών!
 • Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείτε, να συμπιέζετε, να θερμαίνετε πάνω από τους 80°C (176°F) ή να καίτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες έχουν δεχτεί χτύπημα ή έχουν υποστεί ζημιά με διαφορετικό τρόπο. Ελέγχετε τακτικά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για σημάδια ζημιάς.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανακυκλωμένες ή επισκευασμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ένα επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
 • Μην εκθέτετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αυξημένη θερμοκρασία, σπινθήρες ή γυμνές φλόγες. Μπορεί να προκληθούν εκρήξεις.
 • Μην ακουμπάτε τους πόλους της μπαταρίας με τα δάχτυλα, με εργαλεία, κοσμήματα ή άλλα ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα. Έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, καθώς και υλικές ζημιές και τραυματισμοί.
 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από βροχή, υγρασία και υγρά. Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, φωτιά και εκρήξεις.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα ηλεκτρικά εργαλεία που προβλέπονται για αυτόν τον τύπο μπαταρίας. Προσέξτε σχετικά τα στοιχεία στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.
 • Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε εκρήξιμα περιβάλλοντα.
 • Εάν η μπαταρία καίει υπερβολικά όταν την ακουμπάτε, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε την μπαταρία σε ένα σημείο στο οποίο έχετε ορατότητα, μη εύφλεκτο και με επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Αφήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να κρυώσει. Εάν η μπαταρία εξακολουθεί να καίει υπερβολικά μετά από μία ώρα όταν την ακουμπάτε, τότε έχει υποστεί ζημιά. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή διαβάστε το έγγραφο "Υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti ".
  Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες που ισχύουν για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
  Διαβάστε τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti , τις οποίες θα βρείτε σαρώνοντας τον κωδικό QR στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης.

Περιγραφή

Επισκόπηση

Image alternative
 1. Οθόνη
 2. Πλήκτρο Power
 3. Λαβή μεταφοράς
 4. Κεραία
 5. Περιστροφικός διακόπτης
 6. Περίβλημα
 7. Λαστιχένιο περίβλημα
 8. Πλήκτρο Mode
 9. Πλήκτρο Preset
 10. Πλήκτρο Bluetooth
 11. Πλήκτρο Equalizer
 12. Ρυθμίσεις ώρας
 13. Υποδοχή USB
 14. Υποδοχή AUX
 15. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
 16. Θύρα NFC
 17. Θήκη μπαταριών

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι ένα εργοταξιακό ραδιόφωνο που λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Προορίζεται για την αναπαραγωγή μουσικής ως ραδιοφωνικός δέκτης ή μέσω διαφόρων τερματικών συσκευών, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν μέσω Bluetooth ή μέσω καλωδίου AUX στο προϊόν.

 • Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για ένα περιβάλλον εργοταξίου. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία, όπως π.χ. τρεχούμενο νερό.

 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο σε κλειστούς χώρους.

Image alternative
 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti της σειράς τύπου B 22. Η Hilti προτείνει για αυτό το προϊόν τη χρήση μόνο των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα.

 • Χρησιμοποιείτε για αυτές τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο φορτιστές Hilti των σειρών τύπου που αναφέρονται εδώ.

Έκταση παράδοσης

Εργοταξιακό ραδιόφωνο, μπαταρίες AAA (2x), οδηγίες χρήσης
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Bluetooth

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με Bluetooth (προαιρετικά).
Το πρότυπο Bluetooth είναι μια ασύρματη μεταφορά δεδομένων, μέσω της οποίας μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους δύο προϊόντα που υποστηρίζουν Bluetooth σε μια μικρή απόσταση.

Ενδείξεις της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li‑Ion

Στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti Nuron υπάρχει η δυνατότητα προβολής της κατάστασης φόρτισης, μηνυμάτων σφάλματος και της κατάστασης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Ενδείξεις για κατάσταση φόρτισης και μηνύματα σφάλματος

Για να δείτε κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις, πατήστε σύντομα το πλήκτρο απασφάλισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της μπαταρίας!
 • Όταν είναι τοποθετημένη η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, βεβαιωθείτε αφού πατήσετε το πλήκτρο απασφάλισης, ότι θα κουμπώσετε ξανά καλά την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο προϊόν που χρησιμοποιείτε.
Η κατάσταση φόρτισης καθώς και οι πιθανές βλάβες εμφανίζονται επίσης μόνιμα, όσο είναι ενεργοποιημένο το συνδεδεμένο προϊόν.
Κατάσταση
Σημασία
Τέσσερα (4) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα
Κατάσταση φόρτισης: 100 % έως 71 %
Τρία (3) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα
Κατάσταση φόρτισης: 70 % έως 51 %
Δύο (2) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα
Κατάσταση φόρτισης: 50 % έως 26 %
Ένα (1) LED ανάβει μόνιμα πράσινο
Κατάσταση φόρτισης: 25 % έως 10 %
Ένα (1) LED αναβοσβήνει αργά πράσινο
Κατάσταση φόρτισης: < 10 %
Ένα (1) LED αναβοσβήνει γρήγορα πράσινο
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion είναι τελείως αποφορτισμένη. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Εάν το LED εξακολουθεί να αναβοσβήνει γρήγορα μετά τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Ένα (1) LED αναβοσβήνει γρήγορα κίτρινο
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion ή το συνδεδεμένο με αυτή προϊόν έχουν υπερφορτωθεί, έχουν πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία ή υπάρχει κάποια άλλη βλάβη.
Φέρτε το προϊόν και την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας και μην υπερκαταπονείτε το προϊόν κατά τη χρήση του.
Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το μήνυμα, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Ένα (1) LED ανάβει κίτρινο
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion και το συνδεδεμένο με αυτή προϊόν δεν είναι συμβατά. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Ένα (1) LED αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .

Ενδείξεις για την κατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Για να ελέγξετε την κατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα. Το σύστημα δεν αναγνωρίζει μια πιθανή δυσλειτουργία της μπαταρίας λόγω κακής χρήσης, όπως π.χ. πτώση, τρυπήματα, εξωτερικές ζημιές από υψηλή θερμοκρασία κτλ.
Κατάσταση
Σημασία
Όλα τα LED ανάβουν κυλιόμενα και στη συνέχεια το ένα (1) LED ανάβει μόνιμα πράσινο.
Είναι δυνατή η συνέχιση της χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
Όλα τα LED ανάβουν κυλιόμενα και στη συνέχεια το ένα (1) LED αναβοσβήνει γρήγορα κίτρινο.
Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου για την κατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Όλα τα LED ανάβουν κυλιόμενα και στη συνέχεια το ένα (1) LED ανάβει μόνιμα κόκκινο.
Εάν εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συνδεδεμένο προϊόν, η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι κάτω από 50%.
Εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον ένα συνδεδεμένο προϊόν, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .

Ενδείξεις οθόνης

Ενδείξεις οθόνης
Ενδείξεις οθόνης
Image alternative Ως πηγή ήχου έχει επιλεγεί ΑΜ.
Image alternative Ως πηγή ήχου έχει επιλεγεί FΜ.
Image alternative Ως πηγή ήχου έχει επιλεγεί DAB. (Δεν διατίθεται σε όλες τις αγορές.)
Επιλέξτε για την καλύτερη ποιότητα ήχου πάντοτε την πηγή ήχου DAB, εφόσον είναι διαθέσιμη τοπικά η λήψη.
Image alternative Ως πηγή ήχου έχει επιλεγεί AUX.
Image alternative Ως πηγή ήχου έχει επιλεγεί Bluetooth.
Image alternative Φορητή τερματική συσκευή για αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth συνδεδεμένη.
Το σύμβολο αναβοσβήνει, όσο το προϊόν αναζητά μια πιθανή σύνδεση ή δημιουργεί μια σύνδεση.
Image alternative Δείχνει τις ρυθμίσεις χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα).
Image alternative Δείχνει τις ρυθμίσεις υψηλών συχνοτήτων (πρίμα).
Image alternative Δείχνει, ότι η αναπαραγωγή πραγματοποιείται στερεοφωνικά. Εάν είναι αρκετά υψηλή η ένταση λήψης, η στερεοφωνική αναπαραγωγή πραγματοποιείται αυτόματα.
Image alternative Δείχνει τη θέση αποθήκευσης του σταθμού.
Image alternative Δείχνει την ώρα.
Σύμβολα αναβοσβήνουν στη λειτουργία ρύθμισης.
Image alternative Το σήμα λήψης DAB είναι πολύ ασθενές.

Δυνατότητα απόθεσης για φορητές τερματικές συσκευές

Image alternative
Το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαραγάγει, μέσω Bluetooth ή σύνδεσης AUX, μουσική από εξωτερικές, φορητές τερματικές συσκευές (π.χ. smartphone ή tablet). Μπορείτε να τοποθετείτε με ασφάλεια τις φορητές τερματικές συσκευές πάνω στο ραδιόφωνο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Κατανάλωση
160 W
Τάση λειτουργίας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
22 V
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Li-Ion
Βάρος (χωρίς επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
5,1 kg
Περιοχή συχνοτήτων AM
526,5 kHz …1.606,5 kHz
Περιοχή συχνοτήτων FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz …240 MHz
Τάση εξόδου USB
5,0 V / 2,1 A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Ακτινοβολούμενη ισχύς Bluetooth
7,30 dBm
Συχνότητα Bluetooth
2.402 MHz …2.480 MHz

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τάση λειτουργίας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία
−17 ℃ …60 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−20 ℃ …40 ℃
Θερμοκρασία μπαταρίας στην έναρξη φόρτισης
−10 ℃ …45 ℃

Προετοιμασία εργασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια έναρξη λειτουργίας!
 • Βεβαιωθείτε ότι το σχετικό προϊόν είναι εκτός λειτουργίας, πριν τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Αφαιρέστε την μπαταρία, πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο εργαλείο ή αντικαταστήσετε αξεσουάρ.
Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.

Φορτίστε την μπαταρία

 1. Διαβάστε πριν από τη φόρτιση τις οδηγίες χρήσης του φορτιστή.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και του φορτιστή είναι καθαρές και στεγνές.
 3. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έναν εγκεκριμένο φορτιστή.

Τοποθέτηση μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από βραχυκύκλωμα ή πτώση της μπαταρίας!
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στις επαφές στην μπαταρία και στις επαφές στο προϊόν, πριν τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Βεβαιωθείτε ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία κουμπώνει πάντα σωστά.
 1. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία.
 2. Εισάγετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο προϊόν, μέχρι να κουμπώσει με χαρακτηριστικό ήχο.
 3. Βεβαιωθείτε ότι εδράζει καλά η μπαταρία.

Αφαίρεση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

 1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 2. Τραβήξτε την μπαταρία από το προϊόν.

Τοποθέτηση εφεδρικών μπαταριών

Χωρίς τις μπαταρίες δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ρυθμίσεων.
Προσέξτε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών.
Image alternative
 1. Απομακρύνετε το καπάκι από τη θήκη μπαταριών.
 2. Τοποθετήστε στη θήκη μπαταριών τις 2 μπαταρίες ΑΑΑ που παραλάβατε.
 3. Τοποθετήστε το καπάκι της θήκης μπαταριών.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συσκευής

Image alternative
 • Πατήστε το πλήκτρο Power.

Χειρισμός

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth

Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό, εισαγάγετε τον κωδικό 0000.
Image alternative
 1. Πατήστε το πλήκτρο Bluetooth.
 2. Όταν θελήσετε να συνδέσετε για πρώτη φορά χειροκίνητα το ραδιόφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περ. 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Bluetooth.
  • Το σύμβολο Bluetooth αναβοσβήνει.
  • Επιλέξτε το ραδιόφωνο Hilti στην τερματική φορητή συσκευή.
  • Όταν οι συσκευές είναι συνδεδεμένες, εμφανίζεται το σύμβολο Bluetooth και σύνδεσης μόνιμα στην οθόνη.
 3. Εάν το ραδιόφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο με μια φορητή τερματική συσκευή, πατήστε το πλήκτρο Bluetooth.
  • Η σύνδεση αρχίζει αυτόματα και το σύμβολο σύνδεσης στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.
  • Το ραδιόφωνο αναζητά το πολύ για 3 λεπτά σήμα.
  • Όταν οι συσκευές είναι συνδεδεμένες, εμφανίζεται το σύμβολο σύνδεσης στην οθόνη.
  • Όταν το ραδιόφωνο εντοπίσει μια συνδεδεμένη φορητή τερματική συσκευή, εμφανίζεται το σύμβολο Bluetooth στην οθόνη.
 4. Εάν διαθέτετε ένα ακόμη ραδιόφωνο, μπορείτε να ακούτε ταυτόχρονα στερεοφωνικά μουσική από τα δύο ραδιόφωνα.
  • Το ραδιόφωνο (A) είναι συνδεδεμένο με τη φορητή τερματική συσκευή σας. Αυτό το ραδιόφωνο χρησιμεύει ως συσκευή Master.
  • Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο (B) .
  • Πατήστε στο ραδιόφωνο (B) το πλήκτρο Bluetooth.
  • Πατήστε στη συσκευή Master (A) το πλήκτρο Preset (ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχή σύνδεση).
  • Αμέσως μετά αρχίζει η στερεοφωνική αναπαραγωγή μουσικής στα δύο ραδιόφωνα.

Δημιουργία σύνδεσης NFC

Image alternative
 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη φορητή τερματική σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
 2. Πλησιάστε τη φορητή τερματική συσκευή σας πολύ κοντά στη διεπαφή NFC του ραδιοφώνου. Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά και επισημαίνεται με το σύμβολο NFC.
  Στην πρώτη διαδικασία σύνδεσης πρέπει να αποδεχτείτε τη σύνδεση NFC στη φορητή τερματική συσκευή σας.

Ρύθμιση πηγής ήχου

Image alternative
 1. Πατήστε το πλήκτρο Mode.
 2. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή ήχου.
  Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε AM, FM, AUX, Bluetooth και DAB.

Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών

Με μια γρήγορη, σύντομη περιστροφή του περιστροφικού διακόπτη, αρχίζει η αυτόματη αναζήτηση σταθμών.
Image alternative
 1. Επιλέξτε με τη βοήθεια του περιστροφικού διακόπτη μια συχνότητα.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Preset.
 3. Αποθηκεύστε αυτή τη συχνότητα, πιέζοντας τον περιστροφικό διακόπτη.

Προσανατολισμός κεραίας

Image alternative
 • Προσανατολίστε την κεραία έτσι, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Image alternative
 1. Περιστρέψτε το πλήκτρο Power δεξιόστροφα, για να αυξήσετε την ένταση ήχου.
 2. Περιστρέψτε το πλήκτρο Power αριστερόστροφα, για να μειώσετε την ένταση ήχου.

Ρυθμίσεις Equalizer

Εδώ μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις στις χαμηλές και υψηλές συχνότητες.
Image alternative
 1. Πατήστε το πλήκτρο Equalizer (EQ) .
 2. Επιλέξτε με τη βοήθεια του περιστροφικού διακόπτη, εάν θέλετε να ρυθμίσετε τα μπάσα ή τα πρίμα.
 3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με τη βοήθεια του περιστροφικού διακόπτη.

Αναπαραγωγή μουσικής από μια φορητή τερματική συσκευή μέσω Bluetooth

Για καλή ποιότητα μουσικής θα πρέπει να ρυθμίζετε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής στη μεγαλύτερη ένταση. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις έντασης ήχου θα πρέπει να συνέχεια να πραγματοποιούνται από τη συσκευή.
 1. Συνδέστε τη φορητή τερματική συσκευή μέσω Bluetooth με το ραδιόφωνο.
 2. Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής (Bluetooth).
 3. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης/παύσης στη φορητή τερματική συσκευή σας ή πιέστε τον περιστροφικό διακόπτη, για έναρξη και παύση της μουσικής.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με βέλη στη φορητή τερματική συσκευή ή περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη, για να αλλάξετε και να αναπαραγάγετε το τραγούδι.

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης AUX από μια εξωτερική συσκευή

Για καλή ποιότητα μουσικής θα πρέπει να ρυθμίζετε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής στη μεγαλύτερη ένταση. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις έντασης ήχου θα πρέπει να συνέχεια να πραγματοποιούνται από τη συσκευή.
Image alternative
 1. Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής (AUX ή Bluetooth).
 2. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης/παύσης στη φορητή τερματική συσκευή σας, για έναρξη και παύση της μουσικής.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με βέλη στην εξωτερική συσκευή, για να αλλάξετε και να αναπαραγάγετε το τραγούδι.

Ρύθμιση ώρας

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό της ώρας με την ώρα του ραδιοφώνου.
Image alternative
 1. Πατήστε το πλήκτρο της ώρας.
 2. Ρυθμίστε την ώρα με τη βοήθεια του περιστροφικού διακόπτη.
 3. Αποθηκεύστε την ώρα, πιέζοντας σύντομα τον περιστροφικό διακόπτη.
 4. Επιλέξτε με τη βοήθεια του περιστροφικού διακόπτη, εάν θέλετε να γίνει συγχρονισμός της ώρας και επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πιέζοντας σύντομα τον περιστροφικό διακόπτη.

Λειτουργία φόρτισης USB

Η υποδοχή USB παρέχει αποκλειστικά και μόνο μια δυνατότητα φόρτισης. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων.
Image alternative
 • Συνδέστε τη φορητή τερματική συσκευή σας μέσω ενός καλωδίου USB με την υποδοχή USB του ραδιοφώνου.

Φροντίδα και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από τοποθετημένη μπαταρία !
 • Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης αφαιρείτε πάντα την μπαταρία!
Φροντίδα του προϊόντος
 • Απομακρύνετε με προσοχή τους ρύπους που έχουν επικαθήσει.
 • Εφόσον υπάρχουν, καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή, μαλακή βούρτσα.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
 • Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί, για να καθαρίσετε τις επαφές του προϊόντος.
Φροντίδα επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία με βουλωμένες σχισμές αερισμού. Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή, μαλακή βούρτσα.
 • Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας σε σκόνη ή ρύπους. Μην εκθέτετε ποτέ την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε μεγάλη υγρασία (π.χ. βύθιση σε νερό ή παραμονή σε βροχή).
  Εάν έχει βραχεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αντιμετωπίστε την όπως μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά. Απομονώστε τη σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο και απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
 • Διατηρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθαρή από ξένα λάδια και γράσα. Μην επιτρέπετε να συγκεντρώνονται άσκοπα σκόνες ή ρύποι στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Καθαρίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μια στεγνή, μαλακή βούρτσα ή ένα καθαρό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
  Μην ακουμπάτε τις επαφές της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και μην απομακρύνετε από τις επαφές το εργοστασιακό γράσο.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
Συντήρηση
 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και την άψογη λειτουργία όλων των χειριστηρίων.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ζημιών ή/και δυσλειτουργιών. Αναθέστε άμεσα την επισκευή του προϊόντος στο σέρβις της Hilti .
 • Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Για μια ασφαλή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Εγκεκριμένα από τη Hilti ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ για το προϊόν σας θα βρείτε στο πλησιέστερο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Μεταφορά και αποθήκευση επαναφορτιζόμενων εργαλείων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Μεταφορά
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Ακούσια ενεργοποίηση κατά τη μεταφορά !
 • Μεταφέρετε τα προϊόντα σας πάντα χωρίς τις μπαταρίες τοποθετημένες!
 • Αφαιρέστε την/τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Μην μεταφέρετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ποτέ χύδην. Κατά τη μεταφορά θα πρέπει οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες να προστατεύονται από υπερβολικές κρούσεις και δονήσεις και να απομονώνονται από κάθε είδους αγώγιμα υλικά ή άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με άλλους πόλους μπαταριών και προκληθεί βραχυκύκλωμα. Λάβετε υπόψη τις τοπικές προδιαγραφές μεταφοράς για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσω ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε σε μια μεταφορική εταιρεία, όταν θέλετε να αποστείλετε άθικτες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Ελέγχετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας μεταφορά.
Αποθήκευση
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Ακούσια πρόκληση ζημιάς από ελαττωματικές μπαταρίες. !
 • Αποθηκεύετε τα προϊόντα σας πάντα χωρίς τις μπαταρίες τοποθετημένες!
 • Αποθηκεύετε τα προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε δροσερό και στεγνό χώρο. Προσέξτε τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Μην φυλάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πάνω στον φορτιστή. Μετά τη διαδικασία φόρτισης, αφαιρείτε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από τον φορτιστή.
 • Μην αποθηκεύετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον ήλιο, πάνω σε πηγές θερμότητας ή πίσω από τζάμια.
 • Αποθηκεύετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα.
 • Ελέγχετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Το ραδιόφωνο δεν τίθεται σε λειτουργία.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία άδεια
 • Φορτίστε την μπαταρία ή τοποθετήστε μια καινούργια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Μπαταρία ελαττωματική
 • Ελέγξτε την μπαταρία, πιέζοντας τα δύο πλευρική πλήκτρα. Εάν ανάβουν τα LED, ενδέχεται να έχει βλάβη το ραδιόφωνο. Εάν δεν ανάβουν τα LED, έχει υποστεί βλάβη η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Ραδιόφωνο με βλάβη
 • Επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Το πλαίσιο του συμβόλου μπαταρίας αναβοσβήνει, κανένα πεδίο κατάστασης φόρτισης δεν είναι γεμάτο (αυτή η ένδειξη εμφανίζεται για λίγο, πριν απενεργοποιηθεί η συσκευή).
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολύ ζεστή
 • Περιμένετε και αφήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να κρυώσει.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολύ κρύα
 • Περιμένετε και αφήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να ζεσταθεί.
Μπαταρία ελαττωματική
 • Ελέγξτε την μπαταρία, πιέζοντας τα δύο πλευρική πλήκτρα. Εάν ανάβουν τα LED, ενδέχεται να έχει βλάβη το ραδιόφωνο. Εάν δεν ανάβουν τα LED, έχει υποστεί βλάβη η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Οι ρυθμίσεις, όπως π.χ. ώρα, δεν είναι πλέον αποθηκευμένες.
Άδειες μπαταρίες
 • Αντικαταστήστε τις εφεδρικές μπαταρίες.

Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα! Κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά.
 • Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
 • Πετάξτε τις μπαταρίες έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στα χέρια παιδιών.
 • Απορρίψτε την μπαταρία στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων.
Image alternative Τα προϊόντα της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή στον σύμβουλο πωλήσεων.
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, της ηλεκτρονικές συσκευές και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .

Περισσότερες πληροφορίες

Κίνα RoHS (οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών)
Image alternative
Αυτός ο πίνακας ισχύει για την αγορά της Κίνας.
Ταϊβάν RoHS (οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών)
Image alternative
Αυτός ο πίνακας ισχύει για την αγορά της Ταϊβάν.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti

Υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήσηΣτην παρούσα τεκμηρίωση, χρησιμοποιείται ο όρος επαναφορτιζόμενη μπαταρία για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion της Hilti, στις οποίες είναι συνδεδεμένες περισσότερες κυψέλες Li-Ion. Προορίζονται για ηλεκτρικά εργαλεία Hilti και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με αυτά. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Hilti !
Hilti Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι στο επίπεδο της τεχνολογίας και εξοπλισμένες με συστήματα διαχείρισης και προστασίας κυψελών.
ΠεριγραφήΟι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αποτελούνται από κυψέλες, που περιέχουν υλικά συσσώρευσης ιόντων λιθίου, που επιτρέπουν μια υψηλή ειδική ενεργειακή πυκνότητα. Σε αντίθεση με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH & NiCd, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion υπόκεινται σε ένα πολύ μικρό φαινόμενο μνήμης, αντιδρούν όμως με πολύ μεγάλη ευαισθησία σε επίδραση βίας, βαθιά εκφόρτιση ή υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπε Aσφάλεια
Το προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μας θα τα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση:
www.hilti.group | ΗΠΑ: www.hilti.com
Ασφάλεια
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή ή η παραποίηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών!
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανακυκλωμένες ή επισκευασμένες μπαταρίες, που δεν έχουν εγκριθεί από το σέρβις της Hilti .
 • Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που έχουν χτυπηθεί, έχουν πέσει από ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου ή έχουν υποστεί άλλου είδους ζημιά. Ελέγχετε τακτικά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για σημάδια ζημιάς, π.χ. συνθλίψεις, τομές ή τρύπες.
 • Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ένα επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
 • Όταν εξέρχεται υγρό μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα!
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Από ελαττωματικές μπαταρίες ενδέχεται να εξέλθει υγρό και να εμποτίσει παρακείμενα αντικείμενα. Καθαρίστε τα σχετικά τμήματα με ζεστό σαπουνόνερο και αντικαταστήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Μην εκθέτετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυξημένη θερμοκρασία, σπινθήρες ή γυμνές φλόγες. Μπορεί να προκληθούν εκρήξεις.
 • Μην ακουμπάτε τους πόλους της μπαταρίας με τα δάχτυλα, με εργαλεία, κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από βροχή και υγρασία. Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα ηλεκτρικά εργαλεία που προβλέπονται για αυτόν τον τύπο μπαταρίας. Προσέξτε σχετικά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης τους.
 • Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε εκρήξιμα περιβάλλοντα με εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Μια απρόσμενη βλάβη της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη υπό αυτές τις συνθήκες.
Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Απευθύνεστε πάντα στον συνεργάτη σέρβις της Hilti , όταν υποστεί ζημιά μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Σε περίπτωση εξόδου υγρών, αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια ή/και το δέρμα, φορώντας προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια.
 • Τοποθετήστε την ελαττωματική επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο και καλύψτε την με στεγνή άμμο, κιμωλία (CaCO3) ή πυριτικό άλας (Vermiculit). Κλείστε στη συνέχεια ερμητικά το καπάκι και φυλάξτε το δοχείο μακριά από εύφλεκτα αέρια, υγρά ή αντικείμενα.
 • Απορρίψτε το δοχείο στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων. Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Χρησιμοποιήστε ένα χημικό καθαριστικό εγκεκριμένο για αυτόν τον σκοπό, για να απομακρύνετε το εξερχόμενο υγρό μπαταρίας.
Συμπεριφορά για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που δεν λειτουργούν πλέον
 • Προσέξτε εάν υπάρχει αφύσικη συμπεριφορά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, όπως λανθασμένη φόρτιση ή ασυνήθιστα μεγάλοι χρόνοι φόρτισης, αισθητή μείωση της απόδοσης, ασυνήθιστες ενδείξεις LED ή εξερχόμενα υγρά. Αυτά είναι ενδείξεις για εσωτερικό πρόβλημα.
 • Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, απευθυνθείτε στον συνεργάτη σέρβις Hilti .
 • Εάν δεν λειτουργεί πλέον η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, δεν φορτίζει πλέον η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή εξέρχεται υγρό, πρέπει να την πετάξετε, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά .
Μέτρα σε περίπτωση φωτιάς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Κίνδυνος από φωτιά επαναφορτιζόμενης μπαταρίας! Από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καίγεται εκλύονται επικίνδυνα και εκρήξιμα υγρά και αναθυμιάσεις, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς από διάβρωση, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Φοράτε τα μέσα ατομικής προστασίας, όταν σβήνετε μια φωτιά επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 • Φροντίστε για επαρκή αερισμό, ώστε να μπορούν να διαφεύγουν επικίνδυνες και εκρήξιμες αναθυμιάσεις.
 • Σε περίπτωση έντονης ανάπτυξης καπνού, εγκαταλείψτε αμέσως τον χώρο.
 • Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού των αναπνευστικών οδών.
 • Αντιμετωπίστε τις φωτιές από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο με νερό. Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και οι πυρίμαχες κουβέρτες δεν έχουν αποτέλεσμα στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion. Οι πυρκαγιές στο περιβάλλον μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατικά μέσα πυρόσβεσης.
 • Μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε μεγάλες ποσότητες μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά, καίγονται ή έχουν απώλεια υγρών. Απομακρύνετε άσχετα υλικά από το κοντινό περιβάλλον και απομονώστε έτσι τις σχετικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν δεν μπορείτε να σβήσετε τη φωτιά με τα διαθέσιμα μέσα, καλέστε την πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.
Σε περίπτωση φωτιάς σε μία μεμονωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία:
 • Πάρτε τη με ένα φτυάρι και ρίξτε τη σε έναν κουβά με νερό. Με την αποτρεπτική ψυκτική δράση μειώνεται η μεταφορά μιας φωτιάς στις κυψέλες της μπαταρίας, οι οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμη στην κρίσιμη για ανάφλεξη θερμοκρασία.
 • Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει τελείως η μπαταρία.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά .
Στοιχεία για τη μεταφορά και την αποθήκευση
 • Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος μεταξύ -17°C και +60°C / 1°F και 140°F.
 • Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ -20°C και +40°C / -4°F και 104°F.
 • Μην φυλάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πάνω στον φορτιστή. Μετά την χρήση αποσυνδέετε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον φορτιστή.
 • Αποθηκεύετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κατά το δυνατό σε δροσερό και στεγνό χώρο. Μια αποθήκευση σε δροσερό χώρο αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Ποτέ μην αποθηκεύετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον ήλιο, επάνω σε καλοριφέρ ή πίσω από τζάμια.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσω ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε σε μια μεταφορική εταιρεία, όταν θέλετε να αποστείλετε άθικτες μπαταρίες.
 • Μην μεταφέρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ποτέ χύδην. Κατά τη μεταφορά θα πρέπει οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες να προστατεύονται από υπερβολικές κρούσεις και δονήσεις και να απομονώνονται από κάθε είδους αγώγιμα υλικά ή άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με άλλους πόλους μπαταριών και προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Συντήρηση και διάθεση στα απορρίμματα
 • Διατηρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια και γράσα. Απομακρύνετε τέτοιου είδους ρύπανση με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με βουλωμένες σχισμές αερισμού. Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια μαλακή βούρτσα.
 • Εμποδίστε την εισχώρηση ξένων σωμάτων στο εσωτερικό.
 • Αποφύγετε την άσκοπη σκόνη ή τις ακαθαρσίες στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Καθαρίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ένα μαλακό πινέλο ή ένα καθαρό, στεγνό πανί.
 • Μην αφήνετε να εισχωρεί υγρασία στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν εισχωρήσει υγρασία στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αντιμετωπίστε την όπως μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά και απομονώστε τη σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά. Απορρίψτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων. Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Μην πετάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.
 • Πετάξτε τις μπαταρίες έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στα χέρια παιδιών. Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.