Choose language

B 3600

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση

Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στις οδηγίες χρήσης

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών χρήσης.
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο.
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος .
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Το προϊόν υποστηρίζει τεχνολογία NFC, που είναι συμβατή με πλατφόρμες iOS και Android.
Image alternative Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion
Image alternative Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
Image alternative Μην αφήνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να πέσει κάτω. Μην χρησιμοποιείτε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία έχει δεχτεί χτύπημα ή έχει υποστεί ζημιά με διαφορετικό τρόπο.
Image alternative Κατηγορία προστασίας ΙΙ (διπλής μόνωσης)
Image alternative Λειτουργία μεταφοράς
Image alternative Λειτουργία αναμονής
Image alternative Τρόπος λειτουργίας

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Φορητό σύστημα ενέργειας
  B 3600
  Γενιά
  01
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Ο κατασκευαστής δηλώνει ως μόνος υπεύθυνος ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα.
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

 • Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας για τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li-Ion. Από τυχόν παράβλεψη μπορεί να προκληθούν δερματικοί ερεθισμοί, σοβαροί διαβρωτικοί τραυματισμοί, χημικά εγκαύματα, φωτιά ή/και εκρήξεις.
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ μόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση.
 • Μην πραγματοποιείτε ποτέ παραποιήσεις ή μετατροπές στο προϊόν ή σε αξεσουάρ. Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του προϊόντος.
 • Μην ακουμπάτε τις ηλεκτρικές επαφές με τα δάχτυλα, με εργαλεία, κοσμήματα ή άλλα ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα.
 • Μην βραχυκυκλώνετε τις εξόδους του προϊόντος.
 • Κλείστε τις τάπες των συνδέσεων, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
 • Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση, η σύνθλιψη, η θέρμανση άνω των 80°C ή η καύση του προϊόντος.
 • Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αυξημένη θερμοκρασία, σπινθήρες ή γυμνές φλόγες. Μπορεί να προκληθούν εκρήξεις.
 • Κρατάτε το προϊόν μακριά από βροχή, υγρασία και υγρά. Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, φωτιά και εκρήξεις.
 • Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε εκρήξιμα περιβάλλοντα.
 • Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εντός των καθορισμένων ορίων χρήσης.
 • Χειρίζεστε σχολαστικά το προϊόν, για να αποφύγετε ζημιές και την έξοδο υγρών πολύ επιβλαβών για την υγεία σας!
 • Βεβαιωθείτε για την καλή ευστάθεια του προϊόντος κατά τη χρήση του. Τοποθετείτε το προϊόν μόνο πάνω σε αντιολισθητική επιφάνεια. Αποφύγετε την προεξοχή του προϊόντος πάνω από μια ακμή.
 • Φροντίστε να είναι επαρκές το μήκος του καλωδίου του συνδεδεμένου καταναλωτή, το καλώδιο σύνδεσης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται υπό έλξη.
 • Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε το προϊόν, εάν έχει δεχτεί χτύπημα ή έχει υποστεί ζημιά με διαφορετικό τρόπο. Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για σημάδια ζημιάς.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως σκαλοπάτι.
 • Μην μεταφέρετε το προϊόν με γερανό ή με ανυψωτικά.
 • Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία ηλεκτρικών καταναλωτών.
 • Μην συνδέετε ελαττωματικούς καταναλωτές στο προϊόν.
 • Μην συνδέετε γεννήτριες ρεύματος στις εξόδου του προϊόντος.
 • Φορτίζετε το προϊόν μόνο με το καλώδιο φόρτισης που παραλάβατε.
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι εκτός λειτουργίας το προϊόν και ο καταναλωτή , πριν συνδέσετε τον καταναλωτή. Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε πάντα τον καταναλωτή.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για τη λειτουργία ιατρικών καταναλωτών υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών.
 • Εάν το προϊόν καίει υπερβολικά για να το ακουμπήσετε, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα σημείο στο οποίο έχετε ορατότητα, μη εύφλεκτο και με επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Αφήστε το να κρυώσει. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να καίει υπερβολικά μετά από μία ώρα όταν το ακουμπάτε, τότε έχει υποστεί ζημιά. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή διαβάστε το έγγραφο "Υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti ".
  Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες που ισχύουν για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
  Διαβάστε τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti , τις οποίες θα βρείτε σαρώνοντας τον κωδικό QR στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Image alternative
 1. Πλαίσιο
 2. Χειρολαβή
 3. Περιστροφικός διακόπτης
 4. Έξοδος AC
 5. Ένδειξη LED
 6. Είσοδος φόρτισης AC
 7. Καπάκι ασφάλειας

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι ένα φορητό σύστημα ενέργειας. Προορίζεται για τη λειτουργία ενσύρματων καταναλωτών.

Έκταση παράδοσης

Φορητό σύστημα ενέργειας, καλώδιο φόρτισης, οδηγίες χρήσης
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Ενδείξεις με LED

Το σύστημα ενέργειας Hilti B 3600 μπορεί να δείχνει την κατάσταση φόρτισης και μηνύματα σφαλμάτων.
Όταν αναγνωρίζονται μηνύματα σφάλματος, ανάβουν ή αναβοσβήνουν τα LED σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης.
Κατάσταση
Σημασία
Οκτώ (8) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα
Κατάσταση φόρτισης: 100 % έως 88%
Επτά (7) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα.
Κατάσταση φόρτισης: 87% έως 76%
Έξι (6) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα.
Κατάσταση φόρτισης: 75% έως 63%
Πέντε (5) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα.
Κατάσταση φόρτισης: 62% έως 50%
Τέσσερα (4) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα
Κατάσταση φόρτισης: 49% έως 37%
Τρία (3) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα
Κατάσταση φόρτισης: 36% έως 25%
Δύο (2) LED ανάβουν μόνιμα πράσινα
Κατάσταση φόρτισης: 24% έως 12%
Ένα (1) LED ανάβει μόνιμα πράσινο
Κατάσταση φόρτισης: 12% έως 1%
Ένα (1) LED αναβοσβήνει πράσινο (το καλώδιο φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένο).
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion είναι τελείως αποφορτισμένη. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Δεν ανάβει κανένα LED.
Το φορητό σύστημα ενέργειας είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το.
Εάν μετά την ενεργοποίηση δεν ανάβει κανένα LED, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Το LED της τρέχουσας κατάστασης φόρτισης αναβοσβήνει πράσινο (κατά τη διαδικασία φόρτισης).
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion φορτίζεται.
Ένα ή περισσότερα LED ανάβουν μόνιμα κίτρινα.
Παρουσιάστηκε μια υπερένταση και οι έξοδοι AC απενεργοποιήθηκαν.
Αποσυνδέστε όλους τους καταναλωτές. Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στην αναμονή Image alternative. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ξανά στη λειτουργία Image alternative. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε ξανά το σύστημα ενέργειας.
Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το μήνυμα, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Ένα ή περισσότερα LED αναβοσβήνουν κίτρινα.
Το σύστημα ενέργειας είναι εκτός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας. Η λειτουργία ή η φόρτιση έχει διακοπεί.
Αποσυνδέστε τον καταναλωτή ή το καλώδιο φόρτισης από το σύστημα ενέργειας και θέστε το σύστημα ενέργειας στην αναμονή Image alternative. Φέρτε στη συνέχεια το σύστημα ενέργεια αργά στο επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας. Μόλις επιτευχθεί το επιτρεπόμενο εύρος, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να φορτίσετε το σύστημα ενέργειας.
Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το μήνυμα, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Ένα (1) LED αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο
Υπάρχει ένα σφάλμα συστήματος. Αποσυνδέστε τον καταναλωτή ή το καλώδιο φόρτισης, θέστε το σύστημα ενέργειας στη λειτουργία μεταφοράς Image alternative και απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .

Περιστροφικός διακόπτης

Ο περιστροφικός διακόπτη διαθέτει τις ακόλουθες τρεις θέσεις:
Image alternative Μεταφορά
Στη λειτουργία μεταφοράς είναι ανενεργές όλες οι συνδέσεις και το σύστημα ενέργειας απενεργοποιημένο.
Image alternative Αναμονή / λειτουργία φόρτισης
Στη λειτουργία αναμονής είναι χωρίς τάση οι έξοδοι AC, η είσοδος φόρτισης AC είναι ενεργή. Τα LED δεν ανάβουν.
Image alternative Λειτουργία
Στον τρόπο λειτουργίας οι έξοδοι AC είναι ενεργές, μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργήσει ένας καταναλωτής. Τα LED δηλώνουν την κατάσταση φόρτισης ή μηνύματα σφαλμάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Υψηλή τάση
Τάση εξόδου
220 V … 240 V / 50‑60 Hz
Ονομαστική ισχύς εξόδου
3.600 W / 16 A
Ισχύς αιχμής εξόδου για μέγ. 120 δευτερόλεπτα
7.200 W / 32 A
Διαθέσιμη ενέργεια
2,1 kWh
Ισχύς φόρτισης
1.000 W / 4 A
Κατηγορία προστασίας
IP 54+
Βάρος
19,8 kg
(43,7 lb)
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Θερμοκρασία μπαταρίας στην έναρξη φόρτισης
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Χειρισμός

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.

Φόρτιση

 1. Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση αναμονής Image alternative.
 2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης που παραλάβατε στην είσοδο φόρτισης AC και περιστρέψτε τον σύνδεσμο τύπου μπαγιονέτ δεξιόστροφα, μέχρι να ασφαλίσει.
  Για να εξασφαλίσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε για την ασφάλιση του συνδέσμου τύπου μπαγιονέτ.
 3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε μια πρίζα.
  • Τα LED που ανάβουν πράσινα δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης.
  • Όταν ο συσσωρευτής ενέργειας είναι πλήρως φορτισμένος, ανάβουν όλα τα LED πράσινα για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει.
 4. Αποσυνδέστε μετά τη διαδικασία φόρτισης το καλώδιο φόρτισης και θέστε τον συσσωρευτή ενέργειας στη λειτουργία μεταφοράς Image alternative.

Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα! Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή/και ζημιάς εξαρτημάτων.
 • Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός καταναλωτή πρέπει να ασφαλίζονται οι καταναλωτές με αυτόματα ρελέ ασφαλείας (PRCD).
 • Προσέξτε τις δυνατότητες σύνδεσης / τους συνδυασμούς που περιγράφονται.
Image alternative
 1. Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας Image alternative. Το σύστημα ενέργειας ενεργοποιείται και τα LED αναβοσβήνουν.
  • Εάν στη συνέχεια ένα ή περισσότερα LED ανάβουν πράσινα, είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας το σύστημα ενέργειας.
  • Εάν μετά την έναρξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινο ένα LED, το σύστημα ενέργειας είναι τελείως εκφορτισμένο. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
  • Εάν μετά την έναρξη λειτουργίας δεν ανάβει κανένα LED, υπάρχει σφάλμα. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
 2. Συνδέστε έναν καταναλωτή στην έξοδο AC.
 3. Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις για τη λειτουργία περισσότερων του ενός καταναλωτή στο σύστημα ενέργειας:
  • Στη λειτουργία ενός καταναλωτή με παρεμβολή μιας ηλεκτρικής σκούπας, πρέπει ο καταναλωτής να συνδέετε στην ηλεκτρική σκούπα με αυτόματο ρελέ ασφαλείας.
  • Για τη σύνδεση δύο καταναλωτών, η Hilti παρέχει έναν διακλαδωτή καλωδίων με αυτόματο ρελέ ασφαλείας.
  • Σε περίπτωση χρήσης πολύπριζων πρέπει να ασφαλίζονται όλοι οι συνδεδεμένοι καταναλωτές μεμονωμένα με αυτόματο ρελέ ασφαλείας.
 4. Κατά τη λειτουργία, τα LED δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης.
 5. Για να διακόψετε τη χρήση του συστήματος ενέργειας, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στην αναμονή Image alternative.
 6. Για να απενεργοποιήσετε τελείως το σύστημα ενέργειας, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας μεταφοράς Image alternative.

Φροντίδα και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ενεργοποιημένο προϊόν !
 • Θέτετε το προϊόν πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης πάντα στη λειτουργία μεταφοράς Image alternative.
Φροντίδα του προϊόντος
 • Απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους που έχουν επικαθήσει.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
 • Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί, για να καθαρίσετε τις επαφές του προϊόντος.
 • Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε μεγάλη υγρασία (π.χ. βύθιση σε νερό ή παραμονή σε βροχή).
  Εάν έχει βραχεί το προϊόν, αντιμετωπίστε το όπως μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά. Απομονώστε το σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο και απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Συντήρηση
 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και την άψογη λειτουργία όλων των χειριστηρίων.
 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ζημιών ή/και δυσλειτουργιών. Αναθέστε άμεσα την επισκευή του προϊόντος στο σέρβις της Hilti .
 • Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Για μια ασφαλή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Εγκεκριμένα από τη Hilti ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ για το προϊόν σας θα βρείτε στο πλησιέστερο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Αντικατάσταση ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία! Η φροντίδα και η συντήρηση με συνδεδεμένο το φις τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα.
 • Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης αποσυνδέετε πάντα το φις τροφοδοσίας!
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς από λάθος ασφάλεια! Από μια ασφάλεια με λανθασμένες προδιαγραφές μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
 • Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο μια ασφάλεια ίδιου τύπου, ίδιου ονομαστικού ρεύματος και ίδιων χαρακτηριστικών απενεργοποίησης.
 1. Ξεβιδώστε το καπάκι της ασφάλειας.
 2. Αφαιρέστε την ασφάλεια. Αντικαταστήστε τη με μια καινούργια ασφάλεια.
  Υλικό
  Ασφάλεια ακριβείας
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Βιδώστε ξανά το καπάκι της ασφάλειας.

Μεταφορά και αποθήκευση

Μεταφορά
 • Μεταφέρετε το προϊόν μόνο στη λειτουργία μεταφοράς Image alternative.
 • Κατά τη μεταφορά, πρέπει να προστατεύεται το προϊόν από υπερβολικές κρούσεις και δονήσεις. Λάβετε υπόψη τις τοπικές προδιαγραφές μεταφοράς για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσω ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε σε μια μεταφορική εταιρεία, όταν θέλετε να αποστείλετε άθικτες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Ελέγχετε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας μεταφορά.
 • Το προϊόν δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται σε αεροπλάνο. Απευθυνθείτε ενδεχομένως στον αερομεταφορέα.
Αποθήκευση
 • Αποθηκεύετε το προϊόν σε δροσερό και στεγνό χώρο. Προσέξτε τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Αποθηκεύετε το προϊόν μόνο στη λειτουργία μεταφοράς Image alternative.
 • Μην αποθηκεύετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκφορτισμένη κατάσταση. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την βαθιά εκφόρτιση. Φορτίζετε το προϊόν τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.
 • Μην αποθηκεύετε ποτέ το προϊόν στον ήλιο, πάνω σε πηγές θερμότητας ή πίσω από τζάμια.
 • Αποθηκεύετε το προϊόν σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα.
 • Ελέγχετε το προϊόν για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση καθώς και πριν και μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση.

Βοήθεια για προβλήματα

Προσέξτε σε όλες τις βλάβες την ένδειξη LED του συστήματος ενέργειας. Βλέπε κεφάλαιο Ενδείξεις LED .
Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Ένας συνδεδεμένος καταναλωτής δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί με πλήρη ισχύ.
Το φις δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
 • Συνδέστε σωστά το φις του καταναλωτή στην πρίζα.
Το σύστημα ενέργειας δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.
 • Θέστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας Image alternative.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία άδεια
 • Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία του συστήματος ενέργειας.
Ισχύς του καταναλωτή πολύ υψηλή
 • Προσέξτε την ισχύ εξόδου του συστήματος ενέργειας. Μην συνδέετε κανέναν καταναλωτή, που υπερβαίνει την ισχύ εξόδου.

Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα! Κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά.
 • Μην αποστέλλετε το προϊόν, όταν το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
 • Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
 • Πετάξτε το προϊόν έτσι στα απορρίμματα, ώστε να μην μπορεί να καταλήξει στα χέρια παιδιών.
 • Απορρίψτε το προϊόν στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων.
Image alternative Τα προϊόντα της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή στον σύμβουλο πωλήσεων.
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, της ηλεκτρονικές συσκευές και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .

Περισσότερες πληροφορίες

Κίνα RoHS (οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών)
Image alternative
Αυτός ο πίνακας ισχύει για την αγορά της Κίνας.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion Hilti

Υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήσηΣτην παρούσα τεκμηρίωση, χρησιμοποιείται ο όρος επαναφορτιζόμενη μπαταρία για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion της Hilti, στις οποίες είναι συνδεδεμένες περισσότερες κυψέλες Li-Ion. Προορίζονται για ηλεκτρικά εργαλεία Hilti και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με αυτά. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Hilti !
Hilti Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι στο επίπεδο της τεχνολογίας και εξοπλισμένες με συστήματα διαχείρισης και προστασίας κυψελών.
ΠεριγραφήΟι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αποτελούνται από κυψέλες, που περιέχουν υλικά συσσώρευσης ιόντων λιθίου, που επιτρέπουν μια υψηλή ειδική ενεργειακή πυκνότητα. Σε αντίθεση με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH & NiCd, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion υπόκεινται σε ένα πολύ μικρό φαινόμενο μνήμης, αντιδρούν όμως με πολύ μεγάλη ευαισθησία σε επίδραση βίας, βαθιά εκφόρτιση ή υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπε Aσφάλεια
Το προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μας θα τα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση:
www.hilti.group | ΗΠΑ: www.hilti.com
Ασφάλεια
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή ή η παραποίηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών!
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανακυκλωμένες ή επισκευασμένες μπαταρίες, που δεν έχουν εγκριθεί από το σέρβις της Hilti .
 • Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που έχουν χτυπηθεί, έχουν πέσει από ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου ή έχουν υποστεί άλλου είδους ζημιά. Ελέγχετε τακτικά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για σημάδια ζημιάς, π.χ. συνθλίψεις, τομές ή τρύπες.
 • Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ένα επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
 • Όταν εξέρχεται υγρό μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα!
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Από ελαττωματικές μπαταρίες ενδέχεται να εξέλθει υγρό και να εμποτίσει παρακείμενα αντικείμενα. Καθαρίστε τα σχετικά τμήματα με ζεστό σαπουνόνερο και αντικαταστήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Μην εκθέτετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυξημένη θερμοκρασία, σπινθήρες ή γυμνές φλόγες. Μπορεί να προκληθούν εκρήξεις.
 • Μην ακουμπάτε τους πόλους της μπαταρίας με τα δάχτυλα, με εργαλεία, κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από βροχή και υγρασία. Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα ηλεκτρικά εργαλεία που προβλέπονται για αυτόν τον τύπο μπαταρίας. Προσέξτε σχετικά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης τους.
 • Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε εκρήξιμα περιβάλλοντα με εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Μια απρόσμενη βλάβη της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη υπό αυτές τις συνθήκες.
Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Απευθύνεστε πάντα στον συνεργάτη σέρβις της Hilti , όταν υποστεί ζημιά μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Σε περίπτωση εξόδου υγρών, αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια ή/και το δέρμα, φορώντας προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια.
 • Τοποθετήστε την ελαττωματική επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο και καλύψτε την με στεγνή άμμο, κιμωλία (CaCO3) ή πυριτικό άλας (Vermiculit). Κλείστε στη συνέχεια ερμητικά το καπάκι και φυλάξτε το δοχείο μακριά από εύφλεκτα αέρια, υγρά ή αντικείμενα.
 • Απορρίψτε το δοχείο στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων. Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Χρησιμοποιήστε ένα χημικό καθαριστικό εγκεκριμένο για αυτόν τον σκοπό, για να απομακρύνετε το εξερχόμενο υγρό μπαταρίας.
Συμπεριφορά για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που δεν λειτουργούν πλέον
 • Προσέξτε εάν υπάρχει αφύσικη συμπεριφορά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, όπως λανθασμένη φόρτιση ή ασυνήθιστα μεγάλοι χρόνοι φόρτισης, αισθητή μείωση της απόδοσης, ασυνήθιστες ενδείξεις LED ή εξερχόμενα υγρά. Αυτά είναι ενδείξεις για εσωτερικό πρόβλημα.
 • Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, απευθυνθείτε στον συνεργάτη σέρβις Hilti .
 • Εάν δεν λειτουργεί πλέον η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, δεν φορτίζει πλέον η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή εξέρχεται υγρό, πρέπει να την πετάξετε, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά .
Μέτρα σε περίπτωση φωτιάς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Κίνδυνος από φωτιά επαναφορτιζόμενης μπαταρίας! Από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καίγεται εκλύονται επικίνδυνα και εκρήξιμα υγρά και αναθυμιάσεις, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς από διάβρωση, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Φοράτε τα μέσα ατομικής προστασίας, όταν σβήνετε μια φωτιά επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 • Φροντίστε για επαρκή αερισμό, ώστε να μπορούν να διαφεύγουν επικίνδυνες και εκρήξιμες αναθυμιάσεις.
 • Σε περίπτωση έντονης ανάπτυξης καπνού, εγκαταλείψτε αμέσως τον χώρο.
 • Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού των αναπνευστικών οδών.
 • Αντιμετωπίστε τις φωτιές από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο με νερό. Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και οι πυρίμαχες κουβέρτες δεν έχουν αποτέλεσμα στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion. Οι πυρκαγιές στο περιβάλλον μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατικά μέσα πυρόσβεσης.
 • Μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε μεγάλες ποσότητες μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά, καίγονται ή έχουν απώλεια υγρών. Απομακρύνετε άσχετα υλικά από το κοντινό περιβάλλον και απομονώστε έτσι τις σχετικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν δεν μπορείτε να σβήσετε τη φωτιά με τα διαθέσιμα μέσα, καλέστε την πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.
Σε περίπτωση φωτιάς σε μία μεμονωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία:
 • Πάρτε τη με ένα φτυάρι και ρίξτε τη σε έναν κουβά με νερό. Με την αποτρεπτική ψυκτική δράση μειώνεται η μεταφορά μιας φωτιάς στις κυψέλες της μπαταρίας, οι οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμη στην κρίσιμη για ανάφλεξη θερμοκρασία.
 • Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει τελείως η μπαταρία.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά .
Στοιχεία για τη μεταφορά και την αποθήκευση
 • Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος μεταξύ -17°C και +60°C / 1°F και 140°F.
 • Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ -20°C και +40°C / -4°F και 104°F.
 • Μην φυλάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πάνω στον φορτιστή. Μετά την χρήση αποσυνδέετε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον φορτιστή.
 • Αποθηκεύετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κατά το δυνατό σε δροσερό και στεγνό χώρο. Μια αποθήκευση σε δροσερό χώρο αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Ποτέ μην αποθηκεύετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον ήλιο, επάνω σε καλοριφέρ ή πίσω από τζάμια.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσω ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε σε μια μεταφορική εταιρεία, όταν θέλετε να αποστείλετε άθικτες μπαταρίες.
 • Μην μεταφέρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ποτέ χύδην. Κατά τη μεταφορά θα πρέπει οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες να προστατεύονται από υπερβολικές κρούσεις και δονήσεις και να απομονώνονται από κάθε είδους αγώγιμα υλικά ή άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με άλλους πόλους μπαταριών και προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Συντήρηση και διάθεση στα απορρίμματα
 • Διατηρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια και γράσα. Απομακρύνετε τέτοιου είδους ρύπανση με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με βουλωμένες σχισμές αερισμού. Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια μαλακή βούρτσα.
 • Εμποδίστε την εισχώρηση ξένων σωμάτων στο εσωτερικό.
 • Αποφύγετε την άσκοπη σκόνη ή τις ακαθαρσίες στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Καθαρίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ένα μαλακό πινέλο ή ένα καθαρό, στεγνό πανί.
 • Μην αφήνετε να εισχωρεί υγρασία στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν εισχωρήσει υγρασία στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αντιμετωπίστε την όπως μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά και απομονώστε τη σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά. Απορρίψτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων. Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Μην πετάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.
 • Πετάξτε τις μπαταρίες έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στα χέρια παιδιών. Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.