Choose language

PR 3-HVSG A12

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Στοιχεία για τις οδηγίες χρήσης

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στην τεκμηρίωση

Στην παρούσα τεκμηρίωση χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Το προϊόν υποστηρίζει ασύρματη μεταφορά δεδομένων, που είναι συμβατή με τις πλατφόρμες iOS και Android.
Image alternative Σειρά τύπου επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-Ion Hilti . Προσέξτε τα στοιχεία στο κεφάλαιο Κατάλληλη χρήση .
Image alternative Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion
Image alternative Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
Image alternative Μην αφήνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία να πέσει κάτω. Μην χρησιμοποιείτε μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία έχει δεχτεί χτύπημα ή έχει υποστεί ζημιά με διαφορετικό τρόπο.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Χωροβάτης λέιζερ
  PR 3-HVSG A12
  Γενιά
  02
  Αρ. σειράς

Ασφάλεια

Υποδείξεις για την ασφάλεια

Βασικές επισημάνσεις για την ασφάλεια

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

Γενικά μέτρα ασφαλείας

 • Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και να εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Μην καθιστάτε ανενεργά τα συστήματα ασφαλείας και μην απομακρύνετε τις πινακίδες υποδείξεων και προειδοποιήσεων.
 • Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τις συσκευές προβολής λέιζερ.
 • Σε περίπτωση ακατάλληλου βιδώματος του εργαλείου ενδέχεται να προκληθεί ακτινοβολία λέιζερ, που υπερβαίνει την κατηγορία 2. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου μόνο στα σημεία σέρβις της Hilti.
 • Οι ακτίνες λέιζερ θα πρέπει να διέρχονται σε μεγάλη απόσταση πάνω ή κάτω από το ύψος των ματιών.
 • Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκρήξεων.
 • Υπόδειξη σύμφωνα με το FCC §15.21: Τροποποιήσεις ή μετατροπές, που δεν έχουν επιτραπεί ρητά από τη Hilti, μπορεί να περιορίσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
 • Μετά από πτώση ή άλλες μηχανικές επιδράσεις πρέπει να ελέγξετε την ακρίβεια της συσκευής.
 • Εάν μεταφέρετε το εργαλείο από πολύ κρύο σε πιο ζεστό περιβάλλον ή το αντίστροφο, πρέπει να αφήσετε το εργαλείο να εγκλιματιστεί πριν από τη χρήση.
 • Σε περίπτωση χρήσης με αντάπτορες και αξεσουάρ βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι καλά στερεωμένο.
 • Για να αποφύγετε εσφαλμένες μετρήσεις πρέπει να διατηρείτε καθαρή τη θυρίδα εξόδου ακτίνας λέιζερ.
 • Παρόλο που η συσκευή έχει σχεδιαστεί για σκληρή χρήση σε εργοτάξια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχολαστικά, όπως και κάθε οπτικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός (κιάλια, γυαλιά, φωτογραφικές μηχανές).
 • Παρόλο που το εργαλείο είναι προστατευμένο από την εισχώρηση σκόνης, θα πρέπει να το σκουπίσετε με στεγνό πανί πριν το τοποθετήσετε στη συσκευασία μεταφοράς του.
 • Ελέγχετε τη συσκευή πριν από σημαντικές μετρήσεις.
 • Κατά τη χρήση, ελέγχετε πολλές φορές την ακρίβεια.
 • Φροντίστε για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας.
 • Αποφύγετε να ακουμπάτε τις επαφές.
 • Φροντίζετε σχολαστικά το εργαλείο σας. Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη του εργαλείου λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί ζημιά επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη λειτουργία του εργαλείου. Αναθέτετε την επισκευή των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση του εργαλείου. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα εργαλεία.

Κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας

 • Αποκλείστε την περιοχή μέτρησης. Βεβαιωθείτε ότι κατά την τοποθέτηση του PR 3-HVSG A12 δεν στρέφετε την ακτίνα κόντρα σε άλλα άτομα ή στον εαυτό σας.
 • Αποφεύγετε να παίρνετε αφύσικες στάσεις με το σώμα σας όταν εργάζεστε επάνω σε σκάλες. Φροντίστε να έχετε καλή ευστάθεια και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.
 • Μετρήσεις κοντά σε αντικείμενα ή/και επιφάνειες με αντανάκλαση, μέσα από γυάλινες επιφάνειες ή παρόμοια υλικά ενδέχεται να παραποιήσουν το αποτέλεσμα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί επάνω σε στιβαρή επίπεδη επιφάνεια (χωρίς δονήσεις!).
 • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός των καθορισμένων ορίων χρήσης.
 • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τα αξεσουάρ, τα εξαρτήματα κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και έτσι όπως προβλέπεται για τον εκάστοτε τύπο της συσκευής. Λαμβάνετε υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί. Η χρήση εργαλείων για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
 • Απαγορεύεται η εργασία με πήχεις μέτρησης κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται άλλο PR 3‑HVSG A12 στον περιβάλλοντα χώρο. Ο έλεγχος υπερύθρων μπορεί να επηρεάσει το εργαλείο σας. Ελέγχετε περιστασιακά τη διαμόρφωση.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Παρόλο που η συσκευή ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν, η Hilti δεν μπορεί να αποκλείσει τα ακόλουθα:
 • Η συσκευή ενδέχεται να δέχεται παρεμβολές από έντονη ακτινοβολία, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει λανθασμένη λειτουργία.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και σε περιπτώσεις άλλων αμφιβολιών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμαστικές μετρήσεις.
 • Η συσκευή ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες συσκευές (π.χ. συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών).
Μόνο για την Κορέα:Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παρουσιάζονται σε χώρους κατοικίας (κατηγορία B). Προβλέπεται κυρίως για εφαρμογές σε χώρους κατοικίας, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιοχές.

Κατηγοριοποίηση λέιζερ για εργαλεία κατηγορίας λέιζερ 2

Η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία λέιζερ 2 κατά IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Οι συσκευές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς περαιτέρω μέτρα προστασίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού! Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ σε ανθρώπους.
 • Μην κοιτάτε ποτέ κατευθείαν τη πηγή φωτός του λέιζερ. Σε περίπτωση απευθείας επαφής με τα μάτια, κλείστε τα μάτια και απομακρύνετε το κεφάλι από την περιοχή της ακτινοβολίας.

Επιμελής χρήση επαναφορτιζόμενων συσκευών

 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 • Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείτε, να συμπιέζετε, να θερμαίνετε πάνω από τους 80°C (176°F) ή να καίτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εκρήξεων και χημικών εγκαυμάτων.
 • Μην εκθέτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε έντονες μηχανικές κρούσεις και μην πετάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στα χέρια παιδιών.
 • Αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας. Η εισχώρηση υγρασίας ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να έχει ως συνέπεια εγκαύματα ή πυρκαγιά.
 • Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης μπορούν να διαρρεύσουν υγρά από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε είδους επαφή. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, επισκεφθείτε επιπρόσθετα ένα γιατρό. Τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμούς ή εγκαύματα στο δέρμα.
 • Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι εγκεκριμένες για την εκάστοτε συσκευή. Σε περίπτωση χρήσης άλλων επαναφορτιζόμενων μπαταριών ή χρήσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για άλλους σκοπούς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εκρήξεων.
 • Αποθηκεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατά το δυνατό σε δροσερό και στεγνό χώρο. Ποτέ μην αποθηκεύετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στον ήλιο, επάνω σε καλοριφέρ ή πίσω από τζάμια.
 • Κρατήστε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε ή το φορτιστή μακριά από συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μεταλλικά μικροαντικείμενα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεφύρωση των μπαταριών ή των επαφών φόρτισης. Η βραχυκύκλωση των επαφών μπαταριών ή φορτιστών μπορεί να επιφέρει εγκαύματα και φωτιά.
 • Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (για παράδειγμα μπαταρίες με ρωγμές, σπασμένα τμήματα, λυγισμένες και/ή στραβωμένες επαφές) δεν επιτρέπεται ούτε να φορτίζονται ούτε να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.
 • Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε φορτιστές που είναι κατάλληλοι για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών, όταν χρησιμοποιούνται με άλλες μπαταρίες.
 • Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion.
 • Για την αποστολή της συσκευής πρέπει να μονώσετε τις μπαταρίες ή να τις απομακρύνετε από τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά από τις μπαταρίες.
 • Εάν η μπαταρία που δεν χρησιμοποιείται είναι εμφανώς πολύ ζεστή, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά η ίδια ή το σύστημα της συσκευής και της μπαταρίας. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα μη εύφλεκτο σημείο σε επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά, όπου μπορείτε να την παρατηρείτε και αφήστε τη να κρυώσει.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Χωροβάτης λέιζερ PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Ακτίνα λέιζερ (επίπεδο περιστροφής)
 2. Ακτίνα αναφοράς 90°
 3. Χειρολαβή
 4. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li‑Ion
 5. Πεδίο χειρισμού
 6. Πλάκα βάσης με σπείρωμα 5/8"

Πεδίο χειρισμού PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED: Αυτόματη στάθμιση
 2. Πλήκτρο: Απενεργοποίηση προειδοποίησης κραδασμών
 3. LED: Απενεργοποίηση προειδοποίησης κραδασμών
 4. LED: Γωνία κλίσης
 5. Πλήκτρο: Γωνία κλίσης
 6. Πλήκτρο: Ταχύτητα περιστροφής
 7. Πλήκτρο: ON/OFF
 8. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Τηλεχειριστήριο PRA 2

Image alternative
 1. LED: Η εντολή έχει αποσταλεί
 2. Πλήκτρο: Ταχύτητα περιστροφής
 3. Πλήκτρο: Κατεύθυνση γραμμής (αριστερά/δεξιά)
 4. Πλήκτρο: Λειτουργία γραμμής
 5. Πλήκτρα υποβοήθησης (+/-)

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι ένας χωροβάτης λέιζερ με μία περιστρεφόμενη, ορατή πράσινη ακτίνα λέιζερ και μια ακτίνα αναφοράς υπό γωνία 90°. Ο χωροβάτης λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθετα, οριζόντια και για κλίσεις. Το εργαλείο προορίζεται για τον υπολογισμό, τη μεταφορά και τον έλεγχο οριζοντίων αναφοράς, κάθετων και κεκλιμένων επιπέδων και ορθών γωνιών. Παραδείγματα χρήσης είναι η μεταφορά οριζοντίων αναφοράς, ο προσδιορισμός ορθών γωνιών σε τοίχους, η κάθετη ευθυγράμμιση σε σημεία αναφοράς ή η δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων.

 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion της Hilti B 12/2.6 ή/και B 12‑30.
 • Χρησιμοποιείτε για αυτό το προϊόν μόνο τον φορτιστή της Hilti C 4⁄12‑50.

Χαρακτηριστικά

Με το εργαλείο αυτό, μπορεί κάποιος να σταθμίσει μόνος του γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια κάθε επίπεδο.
Υπάρχουν 4 διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής (0, 90, 300, 600 /min). Η προεπιλεγμένη ταχύτητα περιστροφής είναι 300 /min.
Το εργαλείο διαθέτει τις ακόλουθες ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας: LED αυτόματης στάθμισης, LED γωνίας κλίσης και LED προειδοποίησης κραδασμών.
Κατά την αυτόματη στάθμιση της μίας από τις δύο κατευθύνσεις, το υποβοηθούμενο σύστημα επιτηρεί την τήρηση της προκαθορισμένης ακρίβειας. Μια αυτόματη απενεργοποίηση πραγματοποιείται, όταν δεν επιτευχθεί στάθμιση (εργαλείο εκτός περιοχής στάθμιης ή μηχανικό μπλοκάρισμα) ή το εργαλείο εξέλθει από το κατακόρυφο επίπεδο (δόνηση / ώθηση). Μετά την απενεργοποίηση, η περιστροφή της ακτίνας τίθεται εκτός λειτουργίας και όλα τα LED αναβοσβήνουν.
Ανάλογα με την απόσταση στην οποία εργάζεστε και τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος μπορεί να είναι περιορισμένη η ορατότητα της ακτίνας λέιζερ . Με τη βοήθεια του στόχου μπορεί να βελτιωθεί η ορατότητα. Σε περίπτωση περιορισμένης ορατότητας της ακτίνας λέιζερ, π.χ. από φως του ήλιου, προτείνεται η χρήση του δέκτη λέιζερ (αξεσουάρ).
ΣτάθμισηΗ στάθμιση (±5°) σε ένα σταθμισμένο επίπεδο γίνεται αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του εργαλείου μέσω δύο ενσωματωμένων σερβοκινητήρων. Τα LED υποδηλώνουν την εκάστοτε κατάσταση λειτουργίας. Μπορείτε να τοποθετήσετε το εργαλείο απευθείας στο έδαφος, σε τρίποδα ή με κατάλληλες βάσεις.
Η στάθμιση σε κατακόρυφο επίπεδο γίνεται αυτόματα. Με τα πλήκτρα +/- στο τηλεχειριστήριο PRA 2 μπορείτε να ευθυγραμμίσετε (περιστροφή) χειροκίνητα το κάθετο επίπεδο.
Η κλίση μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα με τη λειτουργία κλίσης με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου PRA 2 έως και ± 5°. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την κλίση με τον αντάπτορα κλίσης στη λειτουργία κλίσης έως και 60%.
Εάν εξέλθει το εργαλείο κατά τη λειτουργία από το επίπεδο (δόνηση / ώθηση), το εργαλείο μεταβαίνει με τη βοήθεια της ενσωματωμένης λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών στη λειτουργία προειδοποίησης (ενεργή μετά το δεύτερο λεπτό από την επίτευξη της στάθμισης). Όλα τα LED αναβοσβήνουν, η κεφαλή δεν περιστρέφεται πλέον και το λέιζερ είναι σβηστό.
Συνδυασμός με άλλα εργαλείαΜε το τηλεχειριστήριο PRA 2 υπάρχει η δυνατότητα άνετου χειρισμού του χωροβάτη λέιζερ από απόσταση όταν δεν παρεμβάλλονται εμπόδια. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα ευθυγράμμισης της ακτίνας λέιζερ με τη λειτουργία τηλεχειρισμού.
Οι δέκτες λέιζερ της Hilti μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή της ακτίνας λέιζερ σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του δέκτη λέιζερ.

Ενδείξεις με LED

Ο χωροβάτης λέιζερ είναι εξοπλισμένος με ενδείξεις LED.
Κατάσταση
Σημασία
όλα τα LED αναβοσβήνουν
Το εργαλείο δέχτηκε χτύπημα, έχασε τη στάθμιση ή διαφορετικά έχει κάποιο σφάλμα.
Το LED αυτόματης στάθμισης αναβοσβήνει πράσινο
Το εργαλείο βρίσκεται στη φάση στάθμισης.
Το LED αυτόματης στάθμισης ανάβει μόνιμα πράσινο
Το εργαλείο είναι σταθμισμένο / με κατάλληλο τρόπο σε λειτουργία.
Το LED προειδοποίησης κραδασμών ανάβει μόνιμα πορτοκαλί
Η προειδοποίηση κραδασμών είναι απενεργοποιημένη.
Το LED ένδειξης κλίσης ανάβει μόνιμα πορτοκαλί
Η λειτουργία κλίσης είναι ενεργοποιημένη.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li‑Ion

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li‑Ion διαθέτει ένδειξη κατάστασης φόρτισης.
Κατάσταση
Σημασία
4 LED αναμμένα.
Κατάσταση φόρτισης: 75 % έως 100 %
3 LED αναμμένα.
Κατάσταση φόρτισης: 50 % έως 75 %
2 LED αναμμένα.
Κατάσταση φόρτισης: 25 % έως 50 %
1 LED αναμμένο.
Κατάσταση φόρτισης: 10 % έως 25 %
1 LED αναβοσβήνει.
Κατάσταση φόρτισης: < 10 %
Κατά την εργασία εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας στο πεδίο χειρισμού της συσκευής.
Η κατάσταση φόρτισης μπορεί να εμφανιστεί στην κατάσταση ηρεμίας πατώντας το πλήκτρο κλειδώματος.
Κατά τη διαδικασία φόρτισης, η κατάσταση φόρτισης φαίνεται από την ένδειξη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία (βλέπε οδηγίες χρήσης φορτιστή).

Έκταση παράδοσης

Χωροβάτης λέιζερ PR 3-HVSG A12, τηλεχειριστήριο PRA 2, στόχος PRA 54, 2 μπαταρίες (κυψέλες AA), 2 πιστοποιητικά κατασκευαστή, οδηγίες χρήσης.
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Θέση σε λειτουργία

Σωστός χειρισμός του λέιζερ και της μπαταρίας

  Image alternative
 • Εικόνα 1: Εργασία σε οριζόντια λειτουργία.
 • Εικόνα 2: Στη λειτουργία κλίσης, πρέπει να ανυψώνετε το λέιζερ στην πλευρά του πεδίου χειρισμού.
 • Εικόνα 3: Απόθεση ή μεταφορά σε κεκλιμένη θέση.
 • Κρατάτε το λέιζερ έτσι, ώστε η θήκη μπαταριών ή η μπαταρία να ΜΗΝ είναι στραμμένη προς τα επάνω και έτσι να μπορεί να εισχωρήσει υγρασία.
 • Η μπαταρία τύπου B12 δεν διαθέτει κατηγορία προστασίας. Κρατάτε την μπαταρία μακριά από βροχή και υγρασία. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Hilti , η μπαταρία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με το αντίστοιχο προϊόν και πρέπει να τοποθετείται για αυτόν τον σκοπό στη θήκη μπαταριών.

Τοποθέτηση μπαταρίας

Image alternative
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού Ακούσια εκκίνηση του προϊόντος.
 • Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας, πριν τοποθετήσετε το προϊόν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ηλεκτρικός κίνδυνος. Από λερωμένες επαφές ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και του εργαλείου δεν έχουν ξένα σώματα, πριν τοποθετήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού. Εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένη η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορεί να πέσει.
 • Ελέγξτε την καλή τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο εργαλείο για να μην πέσει και θέσει σε κίνδυνο εσάς καθώς και άλλους.
 • Τοποθετήστε την μπαταρία και ελέγξτε την ασφαλή τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο εργαλείο.

Αφαίρεση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Image alternative
 • Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Χειρισμός

Ενεργοποίηση συσκευής

 • Πατήστε το πλήκτρο "ON/OFF".
  Μετά την ενεργοποίηση, το εργαλείο αρχίζει την αυτόματη στάθμιση.
  Ελέγχετε πριν από σημαντικές μετρήσεις την ακρίβεια του εργαλείου, ιδίως μετά από πτώση του εργαλείου στο έδαφος ή μετά από έκθεση σε ασυνήθιστες μηχανικές επιδράσεις.

Οριζόντια εργασία

Image alternative
 1. Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα στήριγμα.
  Ως στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια επίτοιχη βάση ή ένα τρίποδο. Η μέγιστη γωνία κλίσης της επιφάνειας εφαρμογής επιτρέπεται να είναι ± 5°.
 2. Πατήστε το πλήκτρο "ON/OFF". Το LED αυτόματης στάθμισης αναβοσβήνει πράσινο.
  Μόλις επιτευχθεί η στάθμιση, ενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ, περιστρέφεται και ανάβει μόνιμα το LED αυτόματης στάθμισης.

Κάθετη εργασία

Image alternative
 1. Ακουμπήστε ή τοποθετήστε το εργαλείο έτσι ώστε το πεδίο χειρισμού του εργαλείου να είναι στραμμένο προς τα επάνω.
  Για να μπορεί να τηρηθεί η προκαθορισμένη ακρίβεια, πρέπει να τοποθετείτε το εργαλείο σε επίπεδη επιφάνεια ή/και με ανάλογη ακρίβεια στο τρίποδο ή σε άλλο αξεσουάρ.
 2. Ευθυγραμμίστε τον κάθετο άξονα του εργαλείου με τη βοήθεια του πίσω σκόπευτρου και του μπροστινού σκόπευτρου στην επιθυμητή κατεύθυνση.
  Μόλις επιτευχθεί η στάθμιση, ενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ, περιστρέφεται και ανάβει μόνιμα το LED αυτόματης στάθμισης.
 3. Πατήστε το πλήκτρο "on/off". Μετά τη στάθμιση, το εργαλείο αρχίζει τη λειτουργία λέιζερ με μία σταθερή ακτίνα λέιζερ που προβάλλεται κάθετα προς τα κάτω. Αυτό το προβαλλόμενο σημείο είναι το σημείο αναφοράς και χρησιμεύει στη ρύθμιση της θέσης του εργαλείου.
 4. Πατήστε το πλήκτρο ταχύτητας περιστροφής, για να δείτε την ακτίνα σε ολόκληρο το επίπεδο περιστροφής.
 5. Με τα πλήκτρα + και − του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να μετακινήσετε την κάθετη ακτίνα περιστροφής προς τα αριστερά και δεξιά έως και 5°.

Κλίση

Για τέλεια αποτελέσματα είναι σκόπιμο να ελέγχετε την ευθυγράμμιση του PR 3-HVSG A12. Ο καλύτερος τρόπος είναι να επιλέξετε 2 σημεία 5 m (16ft) αριστερά και δεξιά από το εργαλείο, αλλά παράλληλα με τον άξονα του εργαλείου. Σημαδέψτε το ύψος του σταθμισμένου οριζόντιου επιπέδου, μετά σημαδέψτε τα ύψη μετά την κλίση. Μόνο εάν αυτά τα ύψη είναι ίδια στα δύο σημεία, η ευθυγράμμιση του εργαλείου είναι βελτιστοποιημένη.

Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης

 1. Τοποθετήστε, ανάλογα με την εφαρμογή, το εργαλείο π.χ. σε τρίποδο.
 2. Τοποθετήστε τον χωροβάτη λέιζερ είτε στην επάνω είτε στην κάτω ακμή του επιπέδου κλίσης.
 3. Σταθείτε πίσω από το εργαλείο, κοιτώντας το πεδίο χειρισμού.
 4. Ευθυγραμμίστε πρόχειρα το εργαλείο με τη βοήθεια των εγκοπών στόχου στην κεφαλή του εργαλείου, παράλληλα με το επίπεδο κλίσης.
 5. Ενεργοποιήστε το εργαλείο, και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας κλίσης. Το LED λειτουργίας κλίσης ανάβει. Μόλις επιτευχθεί η στάθμιση, ενεργοποιείται η ακτίνα λέιζερ.
 6. Πατήστε το πλήκτρο + ή − του τηλεχειριστηρίου, για να κλίνετε το επίπεδο. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αντάπτορα κλίσης (αξεσουάρ).
  Στη χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης, ο χωροβάτης λέιζερ σταθμίζει το επίπεδο λέιζερ μία φορά και στη συνέχεια το σταθεροποιεί μία φορά. Λάβετε υπόψη, ότι αυτός ο χωροβάτης λέιζερ δεν εξισορροπεί το κεκλιμένο επίπεδο λέιζερ σε μια πιθανή απόκλιση, που προκύπτει από την αλλαγή των συνθηκών περιβάλλοντος και/ή τη μεταφορά της στερέωσης. Δονήσεις, αλλαγές θερμοκρασίας ή άλλες επιδράσεις, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενδέχεται να επηρεάσουν τη θέση του επιπέδου του λέιζερ.
 7. Για να επιστρέψετε στον βασικό τρόπο λειτουργίας πρέπει να θέσετε εκτός λειτουργίας το εργαλείο και να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

Ρύθμιση κλίσης με τη βοήθεια του αντάπτορα κλίσης

 1. Τοποθετήστε έναν κατάλληλο αντάπτορα κλίσης σε ένα τρίποδο.
 2. Τοποθετήστε το τρίποδο είτε στην επάνω είτε στην κάτω ακμή του επιπέδου κλίσης.
 3. Τοποθετήστε τον χωροβάτη λέιζερ στον αντάπτορα κλίσης και ευθυγραμμίστε με τη βοήθεια των εγκοπών στόχου στην κεφαλή του PR 3-HVSG A12 το εργαλείο μαζί με τον αντάπτορα κλίσης παράλληλα με το επίπεδο κλίσης.
 4. Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας κλίσης βρίσκεται στην αρχική θέση (0°).
  Το πεδίο χειρισμού PR 3-HVSG A12 θα πρέπει να βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της κατεύθυνσης κλίσης.
 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 6. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας κλίσης. Στο πεδίο χειρισμού του χωροβάτη λέιζερ ανάβει τώρα το LED λειτουργίας κλίσης. Το εργαλείο αρχίζει την αυτόματη στάθμιση. Μόλις ολοκληρωθεί, το λέιζερ ενεργοποιείται και αρχίζει να περιστρέφεται.
 7. Ρυθμίστε στον αντάπτορα κλίσης την επιθυμητή γωνία κλίσης.
  Στη χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης, ο χωροβάτης λέιζερ σταθμίζει το επίπεδο λέιζερ μία φορά και στη συνέχεια το σταθεροποιεί μία φορά. Λάβετε υπόψη, ότι αυτός ο χωροβάτης λέιζερ δεν εξισορροπεί το κεκλιμένο επίπεδο λέιζερ σε μια πιθανή απόκλιση, που προκύπτει από την αλλαγή των συνθηκών περιβάλλοντος και/ή τη μεταφορά της στερέωσης. Δονήσεις, αλλαγές θερμοκρασίας ή άλλες επιδράσεις, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενδέχεται να επηρεάσουν τη θέση του επιπέδου του λέιζερ.

Εργασία με το τηλεχειριστήριο PRA 2

Το τηλεχειριστήριο PRA 2 διευκολύνει την εργασία με το χωροβάτη λέιζερ και είναι απαραίτητο για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ορισμένες λειτουργίες του εργαλείου.
Επιλογή ταχύτητας περιστροφήςΜετά την ενεργοποίηση ο χωροβάτης λέιζερ αρχίζει πάντα με 300 στροφές ανά λεπτό. Τυχόν χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής μπορεί να κάνει σημαντικά πιο φωτεινή την ακτίνα λέιζερ. Μια γρήγορη ταχύτητα περιστροφής κάνει πιο σταθερή την ακτίνα λέιζερ. Πατώντας πολλές φορές το πλήκτρο ταχύτητας περιστροφής αλλάζει η ταχύτητα.
Επιλογή λειτουργίας γραμμήςΠατώντας το πλήκτρο λειτουργίας γραμμής στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να μειώσετε την περιοχή της ακτίνας λέιζερ σε μία γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται με σημαντικά μεγαλύτερη φωτεινότητα η ακτίνα λέιζερ. Πατώντας πολλές φορές το πλήκτρο λειτουργίας γραμμής μπορείτε να αλλάξετε το μήκος της γραμμής. Το μήκος της γραμμής εξαρτάται από την απόσταση του λέιζερ από τον τοίχο/την επιφάνεια. Η γραμμή λέιζερ μπορεί να μετακινηθεί οπουδήποτε με τα πλήκτρα κατεύθυνσης (δεξιά/αριστερά).

Απενεργοποίηση λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 2. Πατήστε το πλήκτρο "απενεργοποίηση λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών". Το μόνιμα αναμμένο LED απενεργοποίησης λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών υποδηλώνει ότι έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία.
 3. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε το εργαλείο και ενεργοποιήστε το εκ νέου.

Έλεγχος οριζόντιου κύριου και εγκάρσιου άξονα

Image alternative
 1. Στήστε το τρίποδο περ. 20 m (66ft) από κάποιον τοίχο και ευθυγραμμίστε την κεφαλή του τρίποδου οριζόντια με τη βοήθεια αλφαδιού.
 2. Τοποθετήστε το εργαλείο στο τρίποδο και ευθυγραμμίστε την κεφαλή του εργαλείου στον τοίχο με τη βοήθεια των εγκοπών στόχευσης.
 3. Με τη βοήθεια του δέκτη, κάντε λήψη ενός σημείου (σημείο 1) και σημαδέψτε στον τοίχο.
 4. Περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 90º το εργαλείο γύρω από τον άξονά του. Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε το ύψος του εργαλείου.
 5. Με τη βοήθεια του δέκτη λέιζερ, κάντε λήψη ενός δεύτερου σημείου (σημείο 2) και σημαδέψτε στον τοίχο.
 6. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα άλλες δύο φορές και κάντε λήψη του σημείου 3 και του σημείου 4 με τη βοήθεια του δέκτη και σημαδέψτε στον τοίχο.
  Σε περίπτωση σχολαστικής διενέργειας θα πρέπει η κάθετη απόσταση των δύο σημαδεμένων σημείων 1 και 3 (κύριος άξονας) ή/και των σημείων 2 και 4 (εγκάρσιος άξονας) να ανέρχεται σε < 3 mm (στα 20 m) (0,12" στα 66ft). Σε περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης, στείλτε το εργαλείο για διακρίβωση στο σέρβις της Hilti .

Έλεγχος του κάθετου άξονα

Image alternative
 1. Στήστε το εργαλείο κάθετα πάνω σε κατά το δυνατό επίπεδο δάπεδο σε απόσταση περ. 20 m (66ft) από κάποιον τοίχο.
 2. Ευθυγραμμίστε τις λαβές του εργαλείου παράλληλα με τον τοίχο.
 3. Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο και σημαδέψτε το σημείο αναφοράς (R) στο δάπεδο.
 4. Με τη βοήθεια του δέκτη, σημαδέψτε το σημείο (A) στο κάτω άκρο του τοίχου. (Επιλέξτε μέτρια ταχύτητα).
 5. Με τη βοήθεια του δέκτη σημαδέψτε το σημείο (B) σε ύψος περ. 10 m (33ft).
Image alternative
 1. Περιστρέψτε το εργαλείο 180° και ευθυγραμμίστε το στο σημείο αναφοράς (R) στο δάπεδο και στο κάτω σημείο (A) στον τοίχο.
 2. Με τη βοήθεια του δέκτη σημαδέψτε το σημείο (C) σε ύψος περ. 10 m (33ft).
  Σε περίπτωση σχολαστικής διενέργειας θα πρέπει η οριζόντια απόσταση των δύο σημείων (B) και (C) σε ύψος δέκα μέτρων να είναι μικρότερη από 2 mm (στα 10 m) (0,08" στα 33ft). Σε περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης: Αποστείλτε το εργαλείο στο σέρβις της Hilti για βαθμονόμηση.

Φροντίδα, συντήρηση, μεταφορά και αποθήκευση

Καθαρισμός και στέγνωμα

 • Φυσήξτε τη σκόνη από το παράθυρο εξόδου λέιζερ.
 • Μην ακουμπάτε το παράθυρο εξόδου λέιζερ με τα δάκτυλα.
 • Καθαρίζετε το εργαλείο μόνο με καθαρό, μαλακό πανί. Εάν χρειάζεται, βρέξτε το πανί ελαφρά με καθαρό οινόπνευμα ή νερό.
  Χρησιμοποιώντας πολύ τραχύ υλικό καθαρισμού, μπορεί να γρατσουνιστεί το γυαλί και να περιοριστεί η ακρίβεια του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά, εκτός από καθαρό οινόπνευμα ή νερό, δεδομένου ότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
  Στεγνώστε τον εξοπλισμό τηρώντας τις οριακές τιμές θερμοκρασίας, που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Αποθήκευση

 • Μην αποθηκεύετε το εργαλείο βρεγμένο. Αφήστε το να στεγνώσει, πριν το αποθηκεύσετε.
 • Καθαρίζετε πριν από την αποθήκευση πάντα το εργαλείο, το κουτί μεταφοράς και τα αξεσουάρ.
 • Μετά από μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση ή μεταφορά του εξοπλισμού σας, πραγματοποιήστε δοκιμαστική μέτρηση πριν από τη χρήση του.
 • Προσέξτε τις οριακές τιμές της θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση του εξοπλισμού σας, ιδίως όταν φυλάτε τον εξοπλισμό σας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Φροντίδα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li‑Ion

 • Διατηρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια και γράσα. Μη χρησιμοποιείτε υλικά περιποίησης που περιέχουν σιλικόνη.
 • Καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά τακτικά με ελαφρώς βρεγμένο πανί.
 • Αποφύγετε την εισχώρηση υγρασίας.
 • Φορτίζετε τις μπαταρίες με τους εγκεκριμένους φορτιστές της Hilti για μπαταρίες Li-Ion.

Μεταφορά

Προσέξτε τις ειδικές οδηγίες για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη λειτουργία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li‑Ion.
Για την αποστολή του εργαλείου πρέπει να μονώσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τις μπαταρίες ή να τις απομακρύνετε από το εργαλείο. Το εργαλείο μπορεί να υποστεί ζημιά από τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Σέρβις μετροτεχνίας Hilti

Το σέρβις μετροτεχνίας της Hilti διενεργεί τον έλεγχο και σε περίπτωση απόκλισης, την επαναφορά και τον επανέλεγχο της συμμόρφωσης της συσκευής με τις προδιαγραφές. Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τη στιγμή του ελέγχου βεβαιώνεται γραπτώς από το πιστοποιητικό σέρβις. Προτείνεται:
 • Επιλέξτε κατάλληλο διάστημα ελέγχου ανάλογα με τη χρήση.
 • Μετά από ακραία καταπόνηση της συσκευής, πριν από σημαντικές εργασίες, ωστόσο τουλάχιστον ετησίως πρέπει να αναθέτετε έναν έλεγχο σέρβις μετροτεχνίας της Hilti .
Ο έλεγχος από το σέρβις μετροτεχνίας της Hilti δεν αποδεσμεύει τον χρήστη από τον έλεγχο της συσκευής πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Έλεγχος ακρίβειας μέτρησης

Για τη διατήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, πρέπει να ελέγχεται τακτικά η συσκευή (τουλάχιστον πριν από κάθε μεγαλύτερη/σημαντική μέτρηση).
Μετά από μια πτώση της συσκευής από μεγαλύτερο ύψος θα πρέπει να εξετάζεται η ικανότητα λειτουργίας. Υπό τις ακόλουθες συνθήκες μπορείτε να υποθέσετε ότι η συσκευή λειτουργεί απρόσκοπτα:
 • Κατά την πτώση δεν υπήρξε υπέρβαση του ύψους πτώσης που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
 • Η συσκευή λειτουργούσε απρόσκοπτα και πριν από την πτώση.
 • Η συσκευή δεν υπέστη μηχανική ζημιά κατά την πτώση (π.χ. θραύση του πενταπρίσματος).
 • Η συσκευή παράγει κατά την χρήση στην εργασία μια περιστρεφόμενη ακτίνα λέιζερ.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί.
Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί ολόκληρη.
 • Κουμπώστε την μπαταρία αισθητά κάνοντας διπλό κλικ.
Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη.
 • Αντικαταστήστε την μπαταρία και φορτίστε την άδεια μπαταρία.
Η μπαταρία αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως.
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Φέρτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου.
Η μπαταρία δεν κουμπώνει αισθητά κάνοντας "κλικ".
Οι προεξοχές ασφάλισης στην μπαταρία είναι λερωμένες.
 • Καθαρίστε τις προεξοχές ασφάλισης και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.
Έντονη αύξηση θερμοκρασίας στη συσκευή ή στην μπαταρία.
Ηλεκτρική βλάβη
 • Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, παρατηρήστε τη, αφήστε τη να κρυώσει και επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .

Διάθεση στα απορρίμματα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα! Κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά.
 • Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
 • Πετάξτε τις μπαταρίες έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στα χέρια παιδιών.
 • Απορρίψτε την μπαταρία στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων.
Image alternative Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Ρωτήστε το σέρβις ή τον σύμβουλο πωλήσεων της Hilti .

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .

FCC-Η υπόδειξη (ισχύει στις ΗΠΑ) / IC-Υπόδειξη (ισχύει στον Καναδά)

Το προϊόν αντιστοιχεί στην παράγραφο 15 των κανονισμών FCC και RSS‑210 του IC.
Η θέση σε λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
 • Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να παράγει επιβλαβή ακτινοβολία.
 • Η συσκευή πρέπει να απορροφά κάθε είδους ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων των ακτινοβολιών που επιφέρουν ανεπιθύμητες λειτουργίες.
Τροποποιήσεις ή μετατροπές, που δεν έχουν επιτραπεί ρητά από τη Hilti , μπορεί να περιορίσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.