ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Η νόμιμη, δεοντολογική συμπεριφορά και ο θεμιτός ανταγωνισμός αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία όλων των ενεργειών μας. Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στην προβλεψιμότητα - ανά πάσα στιγμή και σε όλα τα μέρη το κόσμου.

Αυτή είναι η κρίσιμη βάση της σχέσης εμπιστοσύνης με όλους τους εμπλεκόμενους, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Συμμετέχουμε σε σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς. Αλλά προχωράμε παραπέρα, απαιτώντας από την εταιρεία μας να αντιμετωπίζει με συνέπεια τη διαφθορά και τη δωροδοκία και να στηρίζει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

  • Συνεργασία Κατά της Διαφθοράς

 

Το 2004 υπογράψαμε την πρωτοβουλία "Partnering Against Corruption" στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Στοχεύει στη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς στον κατασκευαστικό κλάδο παγκοσμίως. Με αυτό τον τρόπο υπογραμμίζουμε ότι η Hilti εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στη δωροδοκία.

  • Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.

Το 2006 προσχωρήσαμε στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει, μεταξύ άλλων, ως σαφή στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτή η παγκόσμια συμφωνία, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεσμεύει τις εταιρείες να εφαρμόζουν κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Απαιτούμε από όλα τα μέλη της ομάδας μας να ενεργούν πάντα νόμιμα και σύμφωνα με τις εταιρικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο Κώδικας Συμμόρφωσης για τα μέλη της ομάδας καθορίζει τον τρόπο εργασίας μας και βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο ασκούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλα τα μέλη της ομάδας μας εκπαιδεύονται για να κατανοήσουν τον Κώδικα Συμμόρφωσης. 

Κώδικας συμμόρφωσης των εργαζομένων (PDF)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Από τους προμηθευτές μας απαιτούμε συμβατικά να διατηρούν θεμελιώδεις απαιτήσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφάλειας της εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και να δεσμεύονται να απέχουν από τη διαφθορά. Τα πρότυπα αυτά είναι δεσμευτικά, ακόμη και αν οι ισχύοντες εθνικοί ή διεθνείς νόμοι θεσμοθετούν πιο επιεικείς κανόνες. Παρακολουθούμε τους προμηθευτές μας μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως είναι οι έλεγχοι.

Κώδικας συμμόρφωσης προμηθευτών (PDF)

Sustainable sourcing policy ENG (PDF)