ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies

Με την παρούσα Πολιτική η “Hilti Ελλάς Α.Ε.Ε.”, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (εφεξής καλούμενη ως “Hilti”, ή “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή “Εταιρεία”), προτίθεται να παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου της www.hilti.gr κάθε βοηθητική πληροφορία σε σχέση με την χρήση των cookies εντός του Ιστοτόπου αυτού (εφεξής ο “Ιστότοπος”).  Η παρούσα Πολιτική έχει συναχθεί σε εναρμονισμό με τον υπ' αριθμό 679/2016 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποκαλούμενου ως “GDPR” και εφεξής καλούμενου ως “Γενικός Κανονισμός”), καθώς και τις οικείες διατάξεις της ημεδαπής νομοθεσίας (ενδεικτικά, άρθρο 5 του Νόμου 3471/2006, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4070/2012), στο μέτρο που δεν αντίκεινται στον Γενικό Κανονισμό[E1] .

Το παρόν έγγραφο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο όλο με την Πολιτική Απορρήτου μας, πρόσβαση στην οποίαν μπορείτε να έχετε μέσω του συνδέσμου: https://www.hilti.gr/privacy.

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Σε γενικές γραμμές, τα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, τα οποία οι ιστότοποι μπορούν να αποστέλλουν στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη (συνήθως στον φυλλομετρητή ιστού), όπου παραμένουν αποθηκευμένα, προκειμένου να αποσταλούν εκ νέου πίσω στον ίδιο αρχικό ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη του ίδιου χρήστη σε αυτόν.

Τα Cookies μπορεί να διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • Στα cookies “πρώτου μέρους” ή “First party” cookies, όταν τα διαχειρίζεται απευθείας ο ιδιοκτήτης και/ή ο συντάκτης του Ιστοτόπου, και/ή
 • Στα cookies “τρίτων μερών” ή “Third parties” cookies, όταν τα διαχειρίζονται τρίτα μέρη σε σχέση με τον ιστότοπο, που επισκέπτεται ο χρήστης.

Τα Cookies μπορούν, επίσης, να κατανεμηθούν περαιτέρω με κριτήριο τον σκοπό της χρήσης τους: κάποια cookies διευκολύνουν την επίσκεψη στον ιστότοπο, απομνημονεύοντας ορισμένες από τις επιλογές του χρήστη, που αφορούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και διασφαλίζουν την όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των παρεχομένων λειτουργιών (τα αποκαλούμενα “τεχνικά cookies”), ενώ άλλα επιτρέπουν την παρακολούθηση των επισκέψεων του χρήστη ακόμα και για τον σκοπό αποστολής εμπορικών διαφημίσεων και/ή προσφοράς υπηρεσιών, που ευθυγραμμίζονται με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη (τα αποκαλούμενα “cookies στόχευσης”).

2. COOKIES ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (First-party Cookies)

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη τεχνικών cookies “πρώτου μέρους”, για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη:

 • Cookies Περιήγησης ή Συνεδρίας: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα, προκειμένου να επιτρέπεται στον χρήστη η ομαλή περιήγηση εντός του Ιστοτόπου μας και, επιπλέον, ο χρήστης να επωφελείται σωστά από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου. Τα εν λόγω cookies δεν απομνημονεύονται στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και, ως εκ τούτου, εξαφανίζονται με το κλείσιμο του φυλλομετρητή ιστού.
 • Cookies Λειτουργικότητας: Τα cookies αυτά αποβλέπουν αποκλειστικά στη βελτίωση και επιτάχυνση της περιήγησης στον Ιστότοπο, μέσω της απομνημόνευσης κάποιων συγκεκριμένων επιλογών των χρηστών (όπως οι προτιμήσεις γλώσσας).

Ως εκ τούτου, τα cookies μπορούν να θεωρηθούν ως εργαλείο, που χρησιμοποίει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζει την αποδοτική περιήγηση, τη σταθερότητα της συνεδρίας, τη διατήρηση της σύνδεσης (log-in) και την προεπιλογή της Χώρας περιήγησης. Επίσης, τα cookies βοηθούν για την απομνημόνευση των επιλογών του χρήστης, που σχετίζονται με την επίσκεψη ορισμένων στοιχείων του ιστοσελίδας, όπως το μπάνερ πληροφοριών και επικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, για την χρήση των τεχνικών cookies και την επεξεργασία των δεδομένων, που σχετίζονται με αυτά, δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Ο χρήστης διατηρεί τη δυνατότητα να εμποδίσει την εγκατάσταση των τεχνικών cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ιστού, έχοντας, εντούτοις, επίγνωση, ότι η επιλογή αυτή ενδέχεται να περιπλέξει, επιβραδύνει και, κάποιες φορές, ακόμα και να εμποδίσει την περιήγηση στον Ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί, επίσης, cookies στόχευσης, η χρήση των οποίων αποβλέπει στη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τις προτιμήσεις και τις συνήθειες του χρήστη, όπως εμφανίζονται κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο, και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται με σκοπό να προφέρονται στον χρήστη πιο ελκυστικές και εστιασμένες στα ενδιαφέροντά του διαφημίσεις τρίτων.

Σε συνάφεια με το τελευταίο ως άνω είδος cookies, η συγκατάθεση του χρήστη τεκμαίρεται οσάκις κάνει κλικ πάνω στην επιλογή “Αποδέχομαι”, η οποία εμφανίζεται εντός του μπάνερ, που αναδύεται στην αρχική σελίδα ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μεταγενέστερης ανάκλησης της συγκατάθεσής του σε σχέση με την εγκατάσταση των cookies αυτών.

Η Εταιρεία Hilti ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μόνο όσον αφορά τα cookies “πρώτου μέρους” που εγκαθίστανται στον Ιστότοπό της.

3. COOKIES “ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ” (Third Party Cookies)

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στην Ιστοσελίδα, ενδέχεται να εγκατασταθούν στον τερματικό εξοπλισμό του ορισμένα cookies, που δεν ελέγχονται από ή δεν υπόκειται στη διαχείριση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, όπως συμβαίνει επί παραδείγματι, όταν ο χρήστης επισκέπτεται μία ιστοσελίδα, που ενσωματώνει περιεχόμενο από τον ιστότοπο ενός τρίτου μέρους.  

Τα εν λόγω cookies ονομάζονται Cookies τρίτων μερών (Third-Party Cookies) και μπορούν να διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (Analytics), που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και ανάλυση στατιστικής φύσης πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Η απενεργοποίηση των cookies της κατηγορίας αυτής δεν θέτει σε κίνδυνο την χρήση του Ιστοτόπου.
 • Widgets (γραφικά στοιχεία) / Plugin (πρόσθετα): Ορισμένα widgets and plugins, που παρέχονται από κοινωνικά δίκτυα (όπως, ενδεικτικά, το κουμπί επιλογής του ιστοτόπου LinkedIn ή η απευθείας ενσωμάτωση βίντεο του YouTube σε έναν ιστότοπο) ενδέχεται να χρησιμοποιούν δικά τους cookies, προκειμένου να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με τον συσχετιζόμενο ιστότοπο. Η απενεργοποίηση των cookies της κατηγορίας αυτής δεν θέτει σε κίνδυνο την χρήση του Ιστοτόπου, επηρεάζει ωστόσο τη δυνατότητα γρήγορης ανταλλαγής περιεχομένων και/ή της προβολής περιεχομένου media στον Ιστότοπο.
 • Cookies Στόχευσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και τις συνήθειες του χρήστη, όπως εμφανίζονται κατά τις επισκέψεις του. Ως εκ τούτου, τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό να προφέρονται στον χρήστη πιο ελκυστικές και εστιασμένες στα ενδιαφέροντά του διαφημίσεις τρίτων.

Σε σχέση με τα Cookies τρίτων μερών, που εγκαθίστανται μέσω του Ιστοτόπου της Εταιρείας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μην λαμβάνει τα ακόλουθα cookies, αποκτώντας απλώς πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες (οι σύνδεσμοι των οποίων παρέχονται εδώ[E2] ) και ασκώντας την επιλογή άρνησης (opt-out):

 • Google Analytics [η διαβίβαση δεδομένων στο Google Analytics ακολουθεί την ανωνυμοποίηση ενός μέρους της διεύθυνσης IP (Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου) του χρήστη]:

- Πολιτική Απορρήτου

- Απενεργοποίηση των cookies του Google Analytics

Καθίσταται σαφές, ότι η εταιρεία Google Inc. χρησιμοποίει τις πληροφορίες αυτές, υπό την εξουσία της ως αυτόνομου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να εντοπίζει και να εξετάζει την χρήση του Ιστοτόπου, να συντάσσει αναφορές προς όφελος της Hilti σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ιστοτόπου και να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τον Ιστότοπο, τους τρόπους σύνδεσης (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή, χρησιμοποιούμενο φυλλομετρητή ιστού κτλ) την αναζήτηση των σελίδων του Ιστοτόπου και την πρόσβαση σε αυτές.

 • Facebook: Το εν λόγω cookie χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο Facebook, προκειμένου να διευκολύνει και να επιταχύνει την χρήση του Facebook. Ενεργοποιεί χαρακτηριστικά, απομνημονεύει πληροφορίες σε σχέση με εσάς (ακόμα και στη συσκευή σας ή στην κρυφή μνήμη του φυλλομετρητή σας) και την χρήση του Facebook, προβάλει, μελετάει και βελτιώνει τη διαφήμιση, παρακολουθεί και μελετάει τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών σας και προστατεύει εσάς, τρίτους καθώς και το ίδιο το Facebook.

- Πολιτική Απορρήτου

 • Ο Ιστότοπος περιέχει το plug-in του ιστοτόπου LinkedIn. Συνακόλουθα, ο φυλλομετρητής ιστού του χρήστη μπορεί να συνδέεται άμεσα με το διακομιστή του εν λόγω κοινωνικού δικτύου, μεταδίδοντας σε αυτό τις πληροφορίες για το ποιούς ιστότοπους επισκέπτεται. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν ο χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπό μας, ενόσω είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό του στο LinkedIn, οι σχετικές πληροφορίες μπορεί να συσχετίζονται με τον λογαριασμό αυτό.
 • You Tube, Facebook Greece (Ελλάδα): Ο Ιστότοπος περιέχει τα plug-ins, που σχετίζονται με τους ιστότοπους You Tube και Facebook. Συνακόλουθα, ο φυλλομετρητής του χρήστη μπορεί να συνδέεται άμεσα με τον διακομιστή των εν λόγω κοινωνικών δικτύων, μεταδίδοντας σε αυτά τις πληροφορίες για το ποιούς ιστότοπους επισκέπτεται. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν ο χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπό μας, ενόσω είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό του σε κάποιο από τα δίκτυα αυτά, οι σχετικές πληροφορίες μπορεί να συσχετίζονται με τον λογαριασμό αυτό.

4. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ;

Μόλις λάβει χώρα η πρώτη πρόσβαση του χρήστη στον Ιστότοπο (είτε στην αρχική σελίδα του είτε σε όποιαν άλλη σελίδα του) η Εταιρεία, σε εναρμονισμό με το εφαρμοστέο δίκαιο και κανονισμούς, θα ζητήσει τη συγκατάθεση του χρήστη για την υποβολή του στα ανωτέρω αναφερόμενα cookies, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή “Αποδέχομαι” ή “X” για το κλείσιμο, η οποία εμφανίζεται στο μπάνερ, που θα αναδυθεί.
 • Κάνοντας κλικ πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο της ιστοσελίδας του Ιστοτόπου, ακόμα και μέσω μιας απλής κύλισης, έξω από το μπάνερ;
 • Αποκτώντας ανά πάσα στιγμή πρόσβαση (είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης στον Ιστότοπο είτε και μετά, μέσω ειδικού συνδέσμου, που διατίθεται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας) στην παρούσα εκτενή Πολιτική (“Πολιτική Cookies”) και απενεργοποιώντας την χρήση των cookies.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, και κατά τη διάρκεια κάθε επόμενης επίσκεψής του στον Ιστότοπο, ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην παρούσα Πολιτική (επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Πολιτική Απορρήτου”, που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του Ιστοτόπου) και αρνούμενος την παροχή της συγκατάθεσής του για την εγκατάσταση των cookies, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζουμε, ότι η συγκατάθεση του χρήστη είναι αναγκαία μόνο για την εγκατάσταση των Cookies τρίτων μερών (Third-Party Cookies).

5. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES;

Σε κάθε περίπτωση, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι φυλλομετρητές ιστού είναι στην πλειοψηφία τους προγραμματισμένοι, ώστε να αποδέχονται αυτομάτως τα cookies, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην λαμβάνει cookies, προπαντός στις περιπτώσεις που το εμπλεκόμενο τρίτο μέρος δεν έχει παράσχει κατά τον ορθό τρόπο την επιλογή άρνησης (opt-out), εισερχόμενος στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ιστού, που χρησιμοποιεί, και απενεργοποιώντας την χρήση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Apple Safari
 • Opera  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη, ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να επιφέρει περιπλοκές κατά την περιήγηση στο Ίντερνετ ή να εμποδίσει τo ελεύθερο σερφάρισμα από μία ιστοσελίδα σε άλλη κατ' αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του Ιστοτόπου.

Προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies, οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.youronlinechoices.com [αποκλειστικά για τις υπηρεσίες που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα αυτή, και επιλέγοντας στην αρχική σελίδα την Ελλάδα (Greece[E4] )], για να λάβουν συμβουλές σε σχέση με τον τρόπο διαγραφής και διαχείρισης των cookies, ανάλογα με τον φυλλομετρητή ιστού, που χρησιμοποιούν, και τον τρόπο ρύθμισης των προτιμήσεων σε σχέση με τη χρήση των Cookies τρίτων μερών (Third-Party Cookies).

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία ‘’Hilti Ελλάς Α.Ε.Ε.’’, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κύμης 132, τ.κ. 151 23.

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των Επεξεργαστών Δεδομένων (που, στο σύνολό τους, έχουν διορισθεί προσηκόντως από την Εταιρεία) είναι διαθέσιμος στα γραφεία της Εταιρείας και μπορεί να διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.

Ο χρήστης ασκεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερες τυπικές διατυπώσεις τα δικαιώματά του, επικοινωνώντας με την Εταιρεία κατά τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση www.hilti.gr, ή
 2. Μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας, που θα απευθύνεται στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας.

Δικαίωμα Πρόσβασης, Δικαίωμα Διαγραφής, Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας και Δικαίωμα Φορητότητας των Δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα, που προβλέπονται από τα άρθρα 15 έως 20 του Γενικού Κανονισμού. Για παράδειγμα, κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί:

 1. Να λαμβάνει επιβεβαίωση, ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία
 2. Να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους, και να αιτείται αντίγραφο των δεδομένων αυτών, εφόσον υφίσταται επεξεργασία τους.
 3. Να απαιτήσει τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία τυγχάνουν ανακριβή, καθώς και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία τυγχάνουν ελλιπή.
 4. Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού.
 5. Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού, και
 6. Να λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να αιτείται τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που του αφορούν, η οποία ενεργείται με βάση το έννομο συμφέρον των υπευθύνων επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απέχει της εφεξής επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός και αν καταδείξει τη συνδρομή επιτακτικών νόμιμων λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερσκελίζουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων ή αποβλέπουν στην θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή στην άμυνα έναντι τέτοιων αξιώσεων.

Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν σε σχέση με την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εφόσον σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης

Στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται η χορήγηση συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να αίρει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση που είχε χορηγήσει προτού προβεί στην άρση αυτής.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας προς την Εποπτική Αρχή.

Επιπλέον, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον διατείνεται ότι τα δικαιώματα, που του παρέχονται δυνάμει του Γενικού Κανονισμού, παραβιάζονται, ακολουθώντας τους τρόπους που παρέχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  υπό τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

Με την εξακολούθηση της περιήγησής του στον Ιστότοπο χωρίς να έχει αποκλείσει τα cookies, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στην παρούσα Πολιτική, ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του για την εγκατάσταση των cookies τρίτων μερών.