Choose language

Hilti Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li‑Ion

Υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήση

Υποδείξεις για την ασφάλεια και τη χρήση

Στην παρούσα τεκμηρίωση, χρησιμοποιείται ο όρος επαναφορτιζόμενη μπαταρία για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion της Hilti, στις οποίες είναι συνδεδεμένες περισσότερες κυψέλες Li-Ion. Προορίζονται για ηλεκτρικά εργαλεία Hilti και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με αυτά. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Hilti !
Hilti Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι στο επίπεδο της τεχνολογίας και εξοπλισμένες με συστήματα διαχείρισης και προστασίας κυψελών.

Περιγραφή

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αποτελούνται από κυψέλες, που περιέχουν υλικά συσσώρευσης ιόντων λιθίου, που επιτρέπουν μια υψηλή ειδική ενεργειακή πυκνότητα. Σε αντίθεση με τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH & NiCd, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion υπόκεινται σε ένα πολύ μικρό φαινόμενο μνήμης, αντιδρούν όμως με πολύ μεγάλη ευαισθησία σε επίδραση βίας, βαθιά εκφόρτιση ή υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπε Aσφάλεια
Το προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μας θα τα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση:
www.hilti.group | ΗΠΑ: www.hilti.com

Ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από ακατάλληλη χρήση! Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
 • Χειρίζεστε σχολαστικά τις μπαταρίες, για να αποφύγετε ζημιές ή έξοδο υγρών, που μπορεί να βλάψουν σημαντικά την υγεία σας! Προσέξτε τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li-Ion. Από τυχόν παράβλεψη μπορεί να προκληθούν δερματικοί ερεθισμοί, σοβαροί διαβρωτικοί τραυματισμούς, χημικά εγκαύματα, φωτιά ή εκρήξεις.
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή ή η παραποίηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών!
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανακυκλωμένες ή επισκευασμένες μπαταρίες, που δεν έχουν εγκριθεί από το σέρβις της Hilti .
 • Μην χρησιμοποιείτε και μην φορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που έχουν χτυπηθεί, έχουν πέσει από ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου ή έχουν υποστεί άλλου είδους ζημιά. Ελέγχετε τακτικά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για σημάδια ζημιάς, π.χ. συνθλίψεις, τομές ή τρύπες.
 • Μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή ένα επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ ως κρουστικό εργαλείο.
 • Όταν εξέρχεται υγρό μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα!
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Από ελαττωματικές μπαταρίες ενδέχεται να εξέλθει υγρό και να εμποτίσει παρακείμενα αντικείμενα. Καθαρίστε τα σχετικά τμήματα με ζεστό σαπουνόνερο και αντικαταστήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Μην εκθέτετε ποτέ τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυξημένη θερμοκρασία, σπινθήρες ή γυμνές φλόγες. Μπορεί να προκληθούν εκρήξεις.
 • Μην ακουμπάτε τους πόλους της μπαταρίας με τα δάχτυλα, με εργαλεία, κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από βροχή και υγρασία. Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα ηλεκτρικά εργαλεία που προβλέπονται για αυτόν τον τύπο μπαταρίας. Προσέξτε σχετικά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης τους.
 • Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε εκρήξιμα περιβάλλοντα με εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Μια απρόσμενη βλάβη της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη υπό αυτές τις συνθήκες.

Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά

 • Απευθύνεστε πάντα στον συνεργάτη σέρβις της Hilti , όταν υποστεί ζημιά μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 • Σε περίπτωση εξόδου υγρών, αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια ή/και το δέρμα, φορώντας προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια.
 • Τοποθετήστε την ελαττωματική επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο και καλύψτε την με στεγνή άμμο, , κιμωλία (CaCO3) ή πυριτικό άλας (Vermiculit). Κλείστε στη συνέχεια ερμητικά το καπάκι και φυλάξτε το δοχείο μακριά από εύφλεκτα αέρια, υγρά ή αντικείμενα.
 • Απορρίψτε το δοχείο στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων. Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Χρησιμοποιήστε ένα χημικό καθαριστικό εγκεκριμένο για αυτόν τον σκοπό, για να απομακρύνετε το εξερχόμενο υγρό μπαταρίας.

Συμπεριφορά για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που δεν λειτουργούν πλέον

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από ακατάλληλη χρήση! Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
 • Χειρίζεστε σχολαστικά τις μπαταρίες, για να αποφύγετε ζημιές ή έξοδο υγρών, που μπορεί να βλάψουν σημαντικά την υγεία σας! Προσέξτε τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών Li-Ion. Από τυχόν παράβλεψη μπορεί να προκληθούν δερματικοί ερεθισμοί, σοβαροί διαβρωτικοί τραυματισμούς, χημικά εγκαύματα, φωτιά ή εκρήξεις.
 • Προσέξτε εάν υπάρχει αφύσικη συμπεριφορά της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, όπως λανθασμένη φόρτιση ή ασυνήθιστα μεγάλοι χρόνοι φόρτισης, αισθητή μείωση της απόδοσης, ασυνήθιστες ενδείξεις LED ή εξερχόμενα υγρά. Αυτά είναι ενδείξεις για εσωτερικό πρόβλημα.
 • Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, απευθυνθείτε στον συνεργάτη σέρβις Hilti .
 • Εάν δεν λειτουργεί πλέον η επαναφορτιζόμενη μπαταρία, δεν φορτίζει πλέον η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή εξέρχεται υγρό, πρέπει να την πετάξετε, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά .

Μέτρα σε περίπτωση φωτιάς επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από φωτιά επαναφορτιζόμενης μπαταρίας! Από μια φλεγόμενη μπαταρία εκλύονται επικίνδυνα και εκρήξιμα υγρά και αναθυμιάσεις, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς από διάβρωση, εγκαύματα ή εκρήξεις.
 • Φοράτε τα μέσα ατομικής προστασίας, όταν σβήνετε μια φωτιά επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 • Φροντίστε για επαρκή αερισμό, ώστε να μπορούν να διαφεύγουν επικίνδυνες και εκρήξιμες αναθυμιάσεις.
 • Σε περίπτωση έντονης ανάπτυξης καπνού, εγκαταλείψτε αμέσως τον χώρο.
 • Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού των αναπνευστικών οδών.
 • Αντιμετωπίστε τις φωτιές από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μόνο με νερό. Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και οι πυρίμαχες κουβέρτες δεν έχουν αποτέλεσμα στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion. Οι πυρκαγιές στο περιβάλλον μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατικά μέσα πυρόσβεσης.
 • Μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε μεγάλες ποσότητες μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά, καίγονται ή έχουν απώλεια υγρών. Απομακρύνετε άσχετα υλικά από το κοντινό περιβάλλον και απομονώστε έτσι τις σχετικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Εάν δεν μπορείτε να σβήσετε τη φωτιά με τα διαθέσιμα μέσα, καλέστε την πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.
Σε περίπτωση φωτιάς σε μία μεμονωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία:
 • Πάρτε τη με ένα φτυάρι και ρίξτε τη σε έναν κουβά με νερό. Με την αποτρεπτική ψυκτική δράση μειώνεται η μεταφορά μιας φωτιάς στις κυψέλες της μπαταρίας, οι οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμη στην κρίσιμη για ανάφλεξη θερμοκρασία.
 • Περιμένετε, μέχρι να κρυώσει τελείως η μπαταρία.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά .

Στοιχεία για τη μεταφορά και την αποθήκευση

 • Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος μεταξύ -17°C και +60°C / 1°F και 140°F.
 • Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ -20°C και +40°C / -4°F και 104°F.
 • Μην φυλάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πάνω στον φορτιστή. Μετά την χρήση αποσυνδέετε πάντα την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τον φορτιστή.
 • Αποθηκεύετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κατά το δυνατό σε δροσερό και στεγνό χώρο. Μια αποθήκευση σε δροσερό χώρο αυξάνει τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή επαναφορτιζόμενων μπαταριών μέσω ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε σε μια μεταφορική εταιρεία, όταν θέλετε να αποστείλετε άθικτες μπαταρίες.
 • Μην μεταφέρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ποτέ χύδην. Κατά τη μεταφορά θα πρέπει οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες να προστατεύονται από υπερβολικές κρούσεις και δονήσεις και να απομονώνονται από κάθε είδους αγώγιμα υλικά ή άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με άλλους πόλους μπαταριών και προκληθεί βραχυκύκλωμα.

Συντήρηση και διάθεση στα απορρίμματα

 • Διατηρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια και γράσα. Απομακρύνετε τέτοιου είδους ρύπανση με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με βουλωμένες σχισμές αερισμού. Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια μαλακή βούρτσα.
 • Εμποδίστε την εισχώρηση ξένων σωμάτων στο εσωτερικό.
 • Αποφύγετε την άσκοπη σκόνη ή τις ακαθαρσίες στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Καθαρίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ένα μαλακό πινέλο ή ένα καθαρό, στεγνό πανί.
 • Μην αφήνετε να εισχωρεί υγρασία στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν εισχωρήσει υγρασία στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αντιμετωπίστε την όπως μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά και απομονώστε τη σε ένα μη εύφλεκτο δοχείο.
 • Βλέπε Συμπεριφορά σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που έχουν υποστεί ζημιά
 • Από ακατάλληλη διάθεση στα απορρίμματα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι για την υγεία από εξερχόμενα αέρια ή υγρά. Απορρίψτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο Hilti Store ή απευθυνθείτε στην αρμόδια επιχείριση διάθεσης απορριμμάτων. Μην αποστέλλετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά!
 • Μην πετάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.
 • Πετάξτε τις μπαταρίες έτσι ώστε να μην μπορούν να καταλήξουν στα χέρια παιδιών. Καλύψτε τις συνδέσεις με ένα μη αγώγιμο υλικό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.