Choose language

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση

Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση

 • Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία και απρόσκοπτο χειρισμό.
 • Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης στην παρούσα τεκμηρίωση και στο προϊόν.
 • Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης πάντα στο προϊόν και δίνετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα μόνο μαζί με αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στην τεκμηρίωση

Στα έγγραφα τεκμηρίωσής μας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Προσοχή
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες μας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Το εργαλείο υποστηρίζει τεχνολογία NFC, που είναι συμβατή με πλατφόρμες iOS και Android.
Image alternative Εφόσον υπάρχει στο προϊόν, το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από αυτή την υπηρεσία πιστοποίησης για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά σύμφωνα με τα ισχύοντα πρόσωπα.

Σύμβολα απαγόρευσης

Στο προϊόν χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα απαγόρευσης:
Image alternative Απαγορεύεται η μεταφορά με γερανό

Ειδικά αυτοκόλλητα στο προϊόν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η σκούπα περιέχει σκόνες επιβλαβείς για την υγεία. Το άδειασμα και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης του σάκου συλλογής σκόνης, επιτρέπεται μόνο από ειδικούς που φορούν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε τη σκούπα αποκλειστικά και μόνο με πλήρες σύστημα φίλτρων που λειτουργεί απρόσκοπτα.
Ένα από τα ακόλουθα αυτοκόλλητα προειδοποίησης βρίσκεται στη σκούπα:
VC 20L-X
VC 40L-X
Αυτοκόλλητο προειδοποίησης σε σκούπες L:
Image alternative
Φροντίστε ώστε να είναι καλά ορατό το αυτοκόλλητο προειδοποίησης.
VC 20M-X
VC 40M-X
Αυτοκόλλητο προειδοποίησης σε σκούπες L:
Image alternative
Φροντίστε ώστε να είναι καλά ορατό το αυτοκόλλητο προειδοποίησης.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Hilti προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Σκούπα αναρρόφησης στερεών και υγρών
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Γενιά
  01
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Δηλώνουμε ως μόνοι υπεύθυνοι, ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ συμφωνεί με τις ισχύουσες οδηγίες και τα ισχύοντα πρότυπα. Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης υπάρχει στο τέλος αυτής της τεκμηρίωσης.
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Εκτός από τις υποδείξεις για την ασφάλεια που υπάρχουν στα επιμέρους κεφάλαια αυτών των οδηγιών χρήσης, πρέπει να τηρείτε πάντοτε αυστηρά τις οδηγίες που ακολουθούν.
 • Διαβάστε όλες τις υποδείξεις! Η μη τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σε συνδυασμό με κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο, διαβάστε πριν από την χρήση τις οδηγίες χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου και προσέξτε όλες τις υποδείξεις.
 • Δεν επιτρέπονται οι παραποιήσεις ή οι μετατροπές στη συσκευή.
 • Χρησιμοποιήστε τη σωστή συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς, για τους οποίους δεν προορίζεται, αλλά μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς και όταν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση.
 • Ενημερωθείτε πριν από την εργασία με τη συσκευή για τον χειρισμό της, τους κινδύνους που ενδέχεται να απορρέουν από τα υλικά και για την ασφαλή διάθεση των αναρροφούμενων υλικών.
 • Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκρήξεων.
 • Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία είναι εξοικειωμένα με αυτή, έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
 • Φυλάξτε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε με ασφαλή τρόπο. Οι συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό, υπερυψωμένο ή κλειδωμένο χώρο, εκτός της εμβέλειας παιδιών.

Ασφάλεια προσώπων

 • Να είστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τί κάνετε και να εργάζεστε με το προϊόν με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Ο χρήστης και τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά πρέπει κατά τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής να χρησιμοποιούν κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικό κράνος, ωτοασπίδες, προστατευτικά γάντια, προστατευτικά υποδήματα και απλή μάσκα προστασίας της αναπνοής.
 • Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα δεν μπορεί να κυλήσει ή να πέσει.
 • Ενεργοποιήστε τα φρένα στις ρόδες για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας. Όταν τα φρένα είναι λυμένα, μπορείτε να μετακινηθεί ανεξέλεγκτα η ηλεκτρική σκούπα.
 • Προσέχετε τους ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.
 • Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστημάτων αναρρόφησης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστήματος αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.

Επιμελής χειρισμός και χρήση της συσκευής

 • Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
 • Μην απενεργοποιείτε τον καθαρισμό φίλτρου κατά την αναρρόφηση επικίνδυνης σκόνης, ιδίως σε περίπτωση χρήσης με ηλεκτρικά εργαλεία που δημιουργούν σκόνη.
 • Προστατεύετε τη συσκευή από παγετό.
 • Καθαρίζετε τακτικά τη διάταξη περιορισμού στάθμης νερού σύμφωνα με τις οδηγίες με μια βούρτσα και εξετάστε για ενδείξεις ζημιάς.
 • Κατά την τοποθέτηση του επάνω τμήματος της σκούπας προσέχετε ώστε να μην παγιδευτούν τα χέρια σας και να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος ζημιάς.
 • Ελέγξτε για τυχόν ζημιές τη συσκευή και τα αξεσουάρ. Πριν από την περαιτέρω χρήση πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά την απρόσκοπτη και κατάλληλη λειτουργία των συστημάτων προστασίας ή των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί μικρή ζημιά. Ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά και δεν κολλούν τα κινούμενα μέρη ή εάν υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
 • Αναθέστε την επισκευή της συσκευής σας μόνο σε εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η ασφάλεια της συσκευής.
 • Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή (π.χ. σε διαλείμματα από την εργασία), πριν από τη φροντίδα και τη συντήρηση, πριν από την αντικατάσταση αξεσουάρ ή την αντικατάσταση του φίλτρου. Αυτό το προληπτικό μέτρο ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση της συσκευής.
 • Ποτέ μην μετακινείτε τη σκούπα σε άλλο σημείο τραβώντας τη από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην περνάτε τη σκούπα πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας.
 • Μην μεταφέρετε τη συσκευή με γερανό.
VC 20M-X
VC 40M-X
Επιπρόσθετα σε σκούπες Μ
 • Όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κλείστε το εξάρτημα εισαγωγής με την τάπα .

Ηλεκτρική ασφάλεια

 • Το φις σύνδεσης της συσκευής πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μετατροπή του φις. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες φις μαζί με γειωμένες συσκευές. Τα φις που δεν έχουν υποστεί μετατροπές και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Τοποθετήστε το φις σε κατάλληλη, γειωμένη πρίζα, που έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια και καλύπτει όλες τις τοπικές διατάξεις. Εάν έχετε αμφιβολία εάν είναι καλά γειωμένη η πρίζα, αναθέστε σε κάποιον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να την ελέγξει.
 • Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
 • Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν βρίσκεται μέσα σε σημεία με νερά.
 • Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής και, σε περίπτωση ζημιάς, αναθέτετε την αντικατάστασή του στο σέρβις της Hilti . Ελέγχετε τακτικά την μπαλαντέζα και αντικαταστήστε την εάν έχει υποστεί ζημιά.
 • Εάν κατά την εργασία υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο προέκτασης, δεν επιτρέπεται να τα ακουμπήσετε. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Εάν τα καλώδια τροφοδοσίας και προέκτασης έχουν υποστεί ζημιά αποτελούν κίνδυνο για ηλεκτροπληξία.
 • Το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο με καλώδιο του τύπου που ορίζεται στις οδηγίες χρήσης.
 • Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε τη συσκευή για να τραβήξετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, αιχμηρές ακμές ή περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Τα ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Όταν εργάζεστε με μια ηλεκτρική συσκευή σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για χρήση σε υπαίθριους χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 • Χρησιμοποιείτε την πρίζα της συσκευής μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι λερωμένη ή βρεγμένη. Η σκόνη, ιδίως αγώγιμων υλικών, ή η υγρασία που πιθανόν να υπάρχει στην επιφάνεια της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσουν υπό δυσμενείς συνθήκες σε ηλεκτροπληξία. Για αυτόν το λόγο αναθέτετε στο σέρβις της Hilti να ελέγχει τακτικά τις λερωμένες συσκευές, ιδίως εάν χρησιμοποιείτε συχνά αγώγιμα υλικά.

Χώρος εργασίας

 • Φροντίστε για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας.
 • Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας. Οι χώροι εργασίας με κακό αερισμό μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία λόγω της σκόνης.
 • Διατηρήστε τακτοποιημένη την περιοχή εργασίας σας. Απομακρύνετε από τον περιβάλλοντα χώρο εργασίας αντικείμενα από τα οποία θα μπορούσατε να τραυματιστείτε. Η αταξία στην περιοχή εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
 • Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Από τις ηλεκτρικές συσκευές δημιουργούνται σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

Υλικό αναρρόφησης

 • Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση σκόνης επιβλαβούς για την υγεία, η κατηγορία σκόνης των οποίων είναι υψηλότερη από την κατηγορία σκόνης της σκούπας. Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτης και/ή εκρηκτικής σκόνης (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή σκόνη αλουμινίου). Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση υλικών, που έχουν θερμοκρασία υψηλότερη από 60 °C (140 °F) (π.χ. αναμμένα τσιγάρα, καυτή στάχτη).
 • Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών υγρών (ψυκτικά υγρά και λιπαντικά, βενζίνη, διαλυτικά, οξέα (pH < 5), αλκαλικά διαλύματα (pH > 12,5) κτλ.)
 • Απενεργοποιείτε αμέσως τη σκούπα, σε περίπτωση εξόδου αφρού ή υγρών.
 • Κατά την αναρρόφηση υλικών με μέγιστη θερμοκρασία έως 60 °C (140 °F), φοράτε προστατευτικά γάντια.
 • Στις εργασίες με ορυκτή λάσπη από διάτρηση, φοράτε προστατευτική ένδυση και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα (pH > 9, καυστικό).
 • Αποφεύγετε την επαφή με βάσεις και οξέα. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύντε τα με πολύ νερό και επισκεφθείτε επιπρόσθετα ένα γιατρό.
VC 20L-X
VC 40L-X
Επιπρόσθετα σε σκούπες L
 • Η σκούπα κατηγορίας σκόνης L είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση/απορρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, πριονιδιών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης > 1 mg/m³. Ανάλογα με την επικινδυνότητα της σκόνης που πρόκειται να αναρροφηθεί, πρέπει η σκούπα να εφοδιάζεται με κατάλληλα φίλτρα.
VC 20M-X
VC 40M-X
Επιπρόσθετα σε σκούπες Μ
 • Η σκούπα κατηγορίας σκόνης Μ είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση/απορρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, πριονιδιών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης ≧ 0,1 mg/m³. Ανάλογα με την επικινδυνότητα της σκόνης που πρόκειται να αναρροφηθεί, πρέπει η σκούπα να εφοδιάζεται με κατάλληλα φίλτρα.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Image alternative
 1. Λαβή μεταφοράς (εκτεινόμενη)
 2. Άγκιστρο πρόσδεσης για βαλιτσάκι Hilti
 3. Λαβή μεταφοράς
 4. Πρίζα συσκευών
 5. Πεδίο ενδείξεων και χειρισμού
 6. Τυφλό καπάκι για ασύρματη μονάδα (προαιρετικά)
 7. Διακόπτης συσκευής
 8. Εξάρτημα εισαγωγής (εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης)
 9. Κλείδωμα δοχείου (2x)
 10. Καλώδιο τροφοδοσίας
 11. Άγκιστρο στερέωσης (2x) με λαστιχένιο κορδόνι
 12. Κεφαλή αναρρόφησης
 13. Δοχείο ακαθαρσιών
 14. Κασέτα φίλτρου με έλασμα ασφάλισης

Κατάλληλη χρήση

Τα προϊόντα που περιγράφονται είναι βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες για επαγγελματική χρήση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στεγνό και υγρό καθαρισμό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος σε ανθρώπους και ζώα. Απαγορεύεται η υποβρύχια χρήση.
 • Ενημερωθείτε πριν από την εργασία με το προϊόν για τον χειρισμό του, τους κινδύνους που απορρέουν από τα υλικά και την ασφαλή διάθεση στα απορρίμματα των υλικών.

 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σταθερή συνεχή λειτουργία σε αυτόματες ή ημιαυτόματες εγκαταστάσεις.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και εξαρτήματα της Hilti , για την αποφυγή κινδύνων τραυματισμού.

 • Για την αποφυγή ηλεκτροστατικών φαινομένων χρησιμοποιείτε αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα.

 • Μην αναρροφάτε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς μέσα από τον σάκο συλλογής σκόνης (π.χ. μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα).

 • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως σκαλοπάτι.

 • Προσέχετε τους ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

Επιτρεπόμενες εφαρμογές:

Σε αποκονιωτές είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε επαρκή ρυθμό ανανέωσης αέρα L στον χώρο, όταν ο απαγόμενος αέρας επιστρέφει στον χώρο.

Προσέξτε τους εθνικούς κανονισμούς!
Επιτρεπόμενες εφαρμογές:
 • Αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης από εργασίες με αδαμαντοφόρους δίσκους λείανσης, δίσκους κοπής, κρουστικά δράπανα και ποτηροτρύπανα στεγνής διάτρησης της Hilti .
 • Αναρρόφηση ορυκτής λάσπης διάτρησης από εργασίες με αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα της Hilti ή/και αδαμαντοφόρους δίσκους κοπής της Hilti και υγρών υλικών μέγιστης θερμοκρασίας έως 60 °C (140 °F).
 • Αναρρόφηση λαδιών και υγρών σε μέγιστη θερμοκρασία έως 60 °C (140 °F).
 • Υγρός και στεγνός καθαρισμός επιφανειών τοίχων και δαπέδων.
VC 20M-X
VC 40M-X
Επιπρόσθετα σε σκούπες Μ
 • Αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, υγρών, πριονιδιών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης ≧ 0,1 mg/m³ (κατηγορία σκόνης M).

 • Οι μηχανές, που είναι σχεδιασμένες για την αναρρόφηση χαλαζιακής ορυκτής σκόνης, πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στην κατηγορία σκόνης Μ.

Επιπρόσθετα σε σκούπες Μ VC 20L-X
VC 40L-X
Επιπρόσθετα σε σκούπες L
 • Αναρρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης, υγρών, πριονιδιών και επικίνδυνης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης > 1 mg/m³ (κατηγορία σκόνης L).

Επιπρόσθετα σε σκούπες L

Πιθανή λανθασμένη χρήση

 • Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση αμιάντου.
 • Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ξαπλωτή θέση.
 • Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση εκρήξιμων ουσιών, πυρακτωμένων, αναμμένων ή εύφλεκτων υλικών και διαβρωτικής σκόνης (π.χ. σκόνη μαγνησίου ή σκόνη αλουμινίου) (εξαίρεση: πριονίδια).
 • Η σκούπα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών (π.χ. βενζίνη, διαλύτες, οξέα, ψυκτικά και λιπαντικά).

Ενδείξεις στο προϊόν

Οθόνη
Περιγραφή
Image alternative Ένδειξη σέρβις Αντικατάσταση φίλτρου
Εάν ανάβει το LED, είναι βουλωμένο το φίλτρο.
 1. Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης του δοχείου ακαθαρσιών
 2. Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου .
 3. Ελέγξτε το φίλτρο και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε το.
Image alternative Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης
Εάν ανάβει το LED, είναι ενεργή η απενεργοποίηση προστασίας στην υγρή λειτουργία.
Αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε τους αισθητήρες.
Image alternative Ένδειξη ισχύος
Η ένδειξη παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του φίλτρου. Με μέγιστη ισχύ αναρρόφησης ανάβουν και τα 3 LED.

Πλήκτρα χειρισμού στο προϊόν

Πλήκτρο χειρισμού
Περιγραφή
Image alternative Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
Πατήστε αυτό το πλήκτρο, για να εκτελέσετε έναν χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου.
Image alternative Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
Εάν ανάβει το LED, είναι ενεργός ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου.
Απενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, πατώντας το πλήκτρο. Το LED σβήνει.
Image alternative Ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα (μόνο για κατηγορία M)
Πατήστε το πλήκτρο, για να ρυθμίσετε τη διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα που χρησιμοποιείτε τώρα.
Η τιμή που πρέπει να ρυθμίσετε εξαρτάται από τη συνδεδεμένο συσκευή και τη διάμετρο αναρρόφησής της και, εάν χρειάζεται, πρέπει να την προσαρμόζετε.

Έκταση παράδοσης

Σκούπα αναρρόφησης στερεών και υγρών με στοιχείο φίλτρου, εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης πλήρης με περιστροφική μούφα (πλευρά σκούπας) και μούφα εργαλείων, σάκος συλλογής σκόνης (πλαστικός) PE, οδηγίες χρήσης
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης

VC 20M-X
VC 40M-X
Οι σκούπες M είναι εξοπλισμένες με ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης. Ακούγεται για λόγους ασφαλείας, όταν η ταχύτητα του αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μειωθεί κάτω από τα 20 m/s.
Για να ενεργοποιείται σωστά το σήμα προειδοποίησης, πρέπει να ρυθμίσετε στη ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης που χρησιμοποιείτε.

Καθαρισμός φίλτρου

Ο καθαρισμός φίλτρου λειτουργεί μόνο με συνδεδεμένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
Η σκούπα διαθέτει χειροκίνητο και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, για τον καθαρισμό του στοιχείου φίλτρου σε μεγάλο βαθμό από την προσκολλούμενη σκόνη.
Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου απενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο "Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου" και ενεργοποιείται πατώντας ξανά το πλήκτρο.
Κατάσταση
Σημασία
Το LED ανάβει.
Ο καθαρισμός φίλτρου είναι ενεργοποιημένος.
Το LED δεν ανάβει.
Ο καθαρισμός φίλτρου είναι απενεργοποιημένος.
Σε κάθε εκκίνηση της σκούπας, ο καθαρισμός φίλτρου ενεργοποιείται αυτόματα.
Το στοιχείο του φίλτρου καθαρίζεται αυτόματα με μία ριπή αέρα (παλμικός θόρυβος).
Σε εφαρμογές συστήματος (ιδίως κατά τη λείανση, κοπή και τον τεμαχισμό) ή στην αναρρόφηση μεγάλης ποσότητας σκόνης πρέπει να είναι ενεργός ο καθαρισμός φίλτρου, για να είναι δυνατή μια μόνιμα μεγάλη ισχύ αναρρόφησης.
Ανεξάρτητα από τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα καθαρισμού του φίλτρου πατώντας το πλήκτρο "Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου".
Εντατικός καθαρισμός: Επιτυγχάνετε τη μέγιστη ισχύ κατά τον καθαρισμό του φίλτρου κλείνοντας τον εύκαμπτο σωλήνα και πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο "Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου“.

Υποδείξεις χρήσης

VC 20M-X
VC 40M-X
Χρησιμοποιείτε τη σκούπα Μ αποκλειστικά με σάκο συλλογής σκόνης.
Κατηγορία M για αναρρόφηση σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης ≥ 0,1 mg/m3.
Αξεσουάρ και τρόποι χρήσης
Αριθμός υλικού
Αξεσουάρ
Είδος εφαρμογής
2261451
Πλαστικός σάκος συλλογής σκόνης PE VC 20, VC 150-6
ορυκτές εφαρμογές, υγρό και στεγνό
2262095
Πλαστικός σάκος συλλογής σκόνης PE VC 40, VC 150-10
ορυκτές εφαρμογές, υγρό και στεγνό
2261258
Σάκος συλλογής σκόνης Premium VC 20, VC 150-6
Εφαρμογές ξύλου και ορυκτών (μπετόν), στεγνό
2262130
Σάκος συλλογής σκόνης Premium VC 40, VC 150-10
Εφαρμογές ξύλου και ορυκτών (μπετόν), στεγνό
2261453
Φίλτρο PTFE VC 20⁄40⁄150
γενικής χρήσης, υγρό και στεγνό
2261257
Φίλτρο VC 20⁄40⁄150 γενικής χρήσης
γενικής χρήσης, υγρό και στεγνό
2278640
Φίλτρο DRY VC 20⁄40⁄150 γενικής χρήσης
στεγνό
2261452
Φίλτρο HEPA VC 20⁄40⁄150
υγρό και στεγνό
203867
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 36x4,65M AS
υγρό και στεγνό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Σε περίπτωση λειτουργίας σε γεννήτρια ή μετασχηματιστή, πρέπει η ισχύς να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την αναφερόμενη στην πινακίδα τύπου της συσκευής ονομαστική κατανάλωση. Η τάση λειτουργίας του μετασχηματιστή ή της γεννήτριας πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή εντός του +5 % και -15 % της ονομαστικής τάσης του προϊόντος.

VC 20-X
VC 40-X
Βάρος
11 kg
14,4 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Μέγ. πρόσθετο φορτίο
25 kg
25 kg
Χωρητικότητα δοχείου
15 ℓ
30 ℓ
Ωφέλιμη ποσότητα σκόνης
15 kg
34 kg
Ωφέλιμη χωρητικότητα νερού
9 ℓ
22,8 ℓ
Θερμοκρασία αέρα
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
ελεγχόμενος με αισθητήρα
ελεγχόμενος με αισθητήρα
Συχνότητα δικτύου
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Κατηγορία προστασίας
I
I
Κατηγορία προστασίας
IP X4
IP X4

Ονομαστική τάση


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Ονομαστική κατανάλωση
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Ισχύς σύνδεσης ενσωματωμένης πρίζας για ηλεκτρικό εργαλείο
·/·
·/·
650 W
1.600 W
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο (τύπος)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Ονομαστική κατανάλωση
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Ισχύς σύνδεσης ενσωματωμένης πρίζας για ηλεκτρικό εργαλείο
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο (τύπος)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Μέγιστη ογκομετρική ροή και μέγιστη υποπίεση


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Μέγ. ογκομετρική ροή (στρόβιλος)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Μέγ. ογκομετρική ροή στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Μέγ. υποπίεση
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Πληροφορίες για θορύβους και κραδασμούς, υπολογισμένους κατά EN 60335

Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν για όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες VC 20 και VC 40.
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpA)
69 dB(A)
Ανακρίβεια επιπέδου ηχητικής πίεσης (KpA)
2,5 dB(A)
Τιμή κραδασμών
< 2,5 m/s²

Χρήση μπαλαντέζας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά! Εάν κατά την εργασία υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή η μπαλαντέζα, δεν επιτρέπεται να ακουμπήσετε το καλώδιο. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 • Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο σύνδεσης του εργαλείου και, σε περίπτωση ζημιάς, αναθέστε την αντικατάστασή του σε έναν αναγνωρισμένο ειδικό.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες εγκεκριμένες για την εφαρμογή με επαρκή διατομή αγωγού. Διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστεί απώλεια ισχύος στο εργαλείο και υπερθέρμανση του καλωδίου.
 • Ελέγχετε τακτικά τις μπαλαντέζες για τυχόν ζημιές.
 • Αντικαταστήστε τις μπαλαντέζες που έχουν υποστεί ζημιά.
 • Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο μπαλαντέζες εγκεκριμένες για αυτό το σκοπό και με ανάλογη σήμανση.

Θέση σε λειτουργία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν η σκούπα δεν είναι σωστά συνδεδεμένη, ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
 • Συνδέετε τη σκούπα μόνο σε κατάλληλα γειωμένη πηγή ρεύματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ανεξέλεγκτες κινήσεις! Όταν τα φρένα είναι λυμένα, μπορείτε να μετακινηθεί ανεξέλεγκτα η ηλεκτρική σκούπα.
 • Ενεργοποιήστε τα φρένα στις ρόδες για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας.

Πρώτη θέση σε λειτουργία

Επιλέξτε τον κατάλληλο σάκο σκόνης με βάση το υλικό αναρρόφησης (ορυκτό, ξύλο) και την εφαρμογή (στεγνό/υγρό). → Κεφάλαιο "Υποδείξεις χρήσης"
 1. Ανοίξτε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
 2. Ανασηκώστε το επάνω μέρος της συσκευής από το δοχείο ακαθαρσιών.
 3. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το δοχείο ακαθαρσιών και τη συσκευασία.
 4. Τοποθετήστε έναν σάκο συλλογής σκόνης σύμφωνα με τις οδηγίες.
 5. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα της σκούπας επάνω στο δοχείο ακαθαρσιών και κλείστε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.
 7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Τοποθέτηση σάκου συλλογής σκόνης Premium

Μυτερά αντικείμενα ενδέχεται να τρυπήσουν τον σάκο συλλογής σκόνης.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τρυπήσει ο σάκος συλλογής σκόνης από αντικείμενα.
Image alternative
 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 2. Ανοίξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
 3. Ανασηκώστε το επάνω μέρος της συσκευής από το δοχείο ακαθαρσιών.
 4. Τοποθετήστε τον σάκο συλλογής σκόνης Premium στο δοχείο ακαθαρσιών.
 5. Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας κουμπώνει σωστά και ότι ο σάκος συλλογής σκόνης δεν προεξέχει πάνω από την ακμή του δοχείου.
 6. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα στο δοχείο ακαθαρσιών.
 7. Κλείστε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
 8. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.
 9. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Αντικατάσταση (πλαστικού) σάκου συλλογής σκόνης

Image alternative
 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 2. Ανοίξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
 3. Ανασηκώστε το επάνω μέρος της συσκευής από το δοχείο ακαθαρσιών.
 4. Αφαιρέστε ενδεχομένως τον γεμάτο πλαστικό σάκο συλλογής σκόνης.
 5. Τοποθετήστε έναν καινούργιο (πλαστικό) σάκο συλλογής σκόνης στο δοχείο ακαθαρσιών και περάστε τον σάκο συλλογής γύρω από την ακμή του δοχείου ακαθαρσιών.
  • Οι τρύπες του σάκου συλλογής σκόνης πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό του δοχείου ακαθαρσιών.
  • Ευθυγραμμίστε τον τοποθετημένο σάκο συλλογής σκόνης στην ακμή του δοχείου με τη βοήθεια της μαύρης γραμμής.
 6. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα στο δοχείο ακαθαρσιών.
 7. Κλείστε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
 8. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.
 9. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Χειρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού. Από ζημιά του συστήματος φιλτραρίσματος ενδέχεται να εξέλθει σκόνη επιβλαβής για την υγεία.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. θραύση φίλτρου) απενεργοποιήστε τη σκούπα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αναθέστε σε εξειδικευμένο προσωπικό να ελέγξει τη σκούπα πριν συνεχίσετε τη χρήση της.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από ανεξέλεγκτες κινήσεις! Όταν τα φρένα είναι λυμένα, μπορείτε να μετακινηθεί ανεξέλεγκτα η ηλεκτρική σκούπα.
 • Ενεργοποιήστε τα φρένα στις ρόδες για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας.

Ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα

 1. Για την αναρρόφηση/απορρόφηση στεγνής, μη εύφλεκτης σκόνης με οριακές τιμές έκθεσης και πριονιδιών, ρυθμίστε τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με τη θέση του διακόπτη για τη ρύθμιση της διαμέτρου του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.
 2. Αλλάξτε τη ρύθμιση για τη διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα και έτσι το όριο για το ηχητικό σήμα προειδοποίησης, πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο Image alternative.

Λειτουργία χωρίς χρήση της πρίζας της συσκευής

 1. Βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση του φις ότι ο διακόπτης της συσκευής βρίσκεται στο "OFF".
 2. Συνδέστε το φις της σκούπας στην πρίζα.
 3. Περιστρέψτε το διακόπτη της συσκευής στη θέση "OΝ".

Λειτουργία με χρήση της πρίζας της συσκευής

Η πρίζα της συσκευής προορίζεται μόνο για την απευθείας σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στην ηλεκτρική σκούπα.
Στα ηλεκτρικά εργαλεία που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα της συσκευής πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης τους και τις υποδείξεις για την ασφάλεια που περιέχονται σε αυτές.
 1. Αποσυνδέστε το φις της σκούπας από την πρίζα.
 2. Ελέγξτε εάν η μέγιστη κατανάλωση ισχύος του ηλεκτρικού εργαλείου που πρόκειται να συνδέσετε βρίσκεται κάτω από την επιτρεπόμενη μέγιστη ισχύ της πρίζας της συσκευής, βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά" και ετικέτα επάνω στην πρίζα της συσκευής.
 3. Βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση του φις του ηλεκτρικού εργαλείου, ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο.
 4. Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού εργαλείου στην πρίζα της συσκευής.
 5. Συνδέστε το φις της σκούπας στην πρίζα.
 6. Περιστρέψτε το διακόπτη της συσκευής στη θέση "ΑUTO".
 7. Θέστε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.
  Μετά την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου, η σκούπα συνεχίζει να λειτουργεί για λίγο ώστε να αναρροφηθεί η σκόνη που υπάρχει ακόμη στον εύκαμπτο σωλήνα.

Αναρρόφηση στεγνής σκόνης

Πριν από την αναρρόφηση στεγνής σκόνης και ιδίως ορυκτής σκόνης πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι υπάρχει ο σωστός σάκος στο δοχείο. Μπορείτε έτσι να διαθέσετε το υλικό που αναρροφήσατε στα απορρίμματα με ευκολία και καθαριότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από σκόνες επιβλαβείς για την υγεία! Χωρίς τη χρήση ενός στοιχείου φίλτρου μπορεί να εξέλθει επικίνδυνο υλικό.
 • Χρησιμοποιείτε τη σκούπα μόνο με τοποθετημένο στοιχείο φίλτρου.
 • Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο του φίλτρου είναι στεγνό και ότι είναι τοποθετημένος ο σωστός σάκος σκόνης.

Αναρρόφηση υγρών

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από σκόνες επιβλαβείς για την υγεία! Χωρίς τη χρήση ενός στοιχείου φίλτρου μπορεί να εξέλθει επικίνδυνο υλικό.
 • Χρησιμοποιείτε τη σκούπα μόνο με τοποθετημένο στοιχείο φίλτρου.
 1. Ελέγξτε την επιτήρηση στάθμης πλήρωσης.
 2. Χρησιμοποιείτε, εάν είναι δυνατό, ξεχωριστό στοιχείο φίλτρου για την υγρή εφαρμογή.
 3. Μετά την αναρρόφηση υγρών, ανοίξτε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
 4. Ανασηκώστε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια έτσι ώστε να μπορεί να στεγνώσει το στοιχείο του φίλτρου.
 5. Αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών και καθαρίστε το με ένα λάστιχο νερού. Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια βούρτσα και το στοιχείο φίλτρου σκουπίζοντάς τα με το χέρι, αφού προηγουμένως στεγνώσει.
 6. Αφήστε το δοχείο ακαθαρσιών να στεγνώσει.

Μετά το σκούπισμα

 1. Θέστε εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό εργαλείο.
 2. Περιστρέψτε το διακόπτη της συσκευής στη θέση "OFF".
 3. Αποσυνδέστε το φις της σκούπας από την πρίζα.
 4. Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης και κρεμάστε το στο άγκιστρο.
 5. Αδειάστε το δοχείο και καθαρίστε τη συσκευή σκουπίζοντάς τη με βρεγμένο πανί.
 6. Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα.
 7. Αποθηκεύστε τη σκούπα σε ένα στεγνό χώρο, προστατευμένο από αναρμόδια χρήση.

Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών με στεγνή σκόνη

 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 2. Ανοίξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
 3. Ανασηκώστε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
 4. Αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Πιάστε τις επιφάνειες λαβής και γείρετε το δοχείο ακαθαρσιών για να αδειάσει ή αφαιρέστε τον σάκο συλλογής σκόνης.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Σε σκούπες της κατηγορίας M: Αφαιρέστε το σάκο συλλογής σκόνης από το δοχείο ακαθαρσιών.
  Χρησιμοποιείτε τη σκούπα Η αποκλειστικά με σάκο συλλογής σκόνης.
 5. Τοποθετήστε στη συνέχεια το επάνω τμήμα της σκούπας στο δοχείο ακαθαρσιών και κλείστε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.

Άδειασμα δοχείου ακαθαρσιών χωρίς σάκο συλλογής σκόνης (σε υγρά)

 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 2. Ανασηκώστε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
 3. Ανοίξτε τους 2 συνδετήρες ασφάλισης.
 4. Πιάστε τις επιφάνειες λαβής και γείρετε το δοχείο ακαθαρσιών για να αδειάσει.
 5. Καθαρίστε το χείλος του δοχείου ακαθαρσιών με πανί.
 6. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα της σκούπας επάνω στο δοχείο ακαθαρσιών και κλείστε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.

Χρήση διακόπτη προστασίας υπερέντασης

Μόνο για τις αγορές Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Η ασφάλεια προστατεύει την πρίζα συσκευών από αιχμές ρεύματος. Όταν ενεργοποιείται η ασφάλεια, εμφανίζεται ο διακόπτης υπερέντασης (λευκός) κάτω από το διαφανές κάλυμμα. Για να μην ενεργοποιηθεί ξανά η ασφάλεια, εξαλείψτε την αιτία, π.χ. αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή από τη πρίζα συσκευών.
Image alternative
 • Για να επαναφέρετε την τροφοδοσία ρεύματος για τη συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή, πατήστε τον διακόπτη προστασίας υπερέντασης.

Φροντίδα και συντήρηση

Φροντίδα της σκούπας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα! Οι ακατάλληλες επισκευές ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.
 • Αναθέτετε τις επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη μόνο σε κάποιον εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 • Διατηρήστε τη σκούπα, ιδίως τις επιφάνειες της λαβής, στεγνή, καθαρή και χωρίς λάδια και γράσα. Μην χρησιμοποιείτε υλικά περιποίησης που περιέχουν σιλικόνη.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με βουλωμένες σχισμές αερισμού! Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή βούρτσα. Αποτρέψτε την εισχώρηση ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό της σκούπας.
 • Καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά τακτικά με ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό συσκευή ψεκασμού, συσκευή εκτόξευσης δέσμης ατμού ή τρεχούμενο νερό, διότι ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η ηλεκτρική ασφάλεια της σκούπας.
Σε σκούπες κατηγορίας L και M:Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό πρέπει να χειρίζεστε τη σκούπα έτσι ώστε να μην προκαλούνται κίνδυνοι για το προσωπικό συντήρησης και άλλα πρόσωπα.
 • Εφαρμόστε την φιλτραρισμένη αναγκαστική εξαέρωση.
 • Φοράτε ένδυση προστασίας.
 • Καθαρίζετε την περιοχή συντήρησης έτσι ώστε να μην καταλήγουν επικίνδυνες ουσίες στον περιβάλλοντα χώρο
 • Πριν απομακρύνετε τη σκούπα από τον χώρο με επικίνδυνα υλικά, αναρροφήστε το εξωτερικό της σκούπας, σκουπίστε τη καλά ή συσκευάστε τη σκούπα στεγανά. Αποφύγετε τη διασπορά της επικίνδυνης σκόνης που έχει επικαθίσει.
 • Στις εργασίες συντήρησης και επισκευής, συσκευάστε όλα τα λερωμένα μέρη, που δεν μπορέσατε να καθαρίσετε σε ικανοποιητικό βαθμό, σε στεγανές σακούλες και πετάξτε τα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την απόρριψή τους.
 • Αναθέτετε τουλάχιστον ετησίως τη διενέργεια ενός τεχνικού ελέγχου στο σέρβις της Hilti ή σε εκπαιδευμένο πρόσωπο, π.χ. για ζημιές στο φίλτρο, για τη στεγανότητα της σκούπας και τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου.

Καθαρισμός φίλτρου

Για να καθαρίσετε το στοιχείο του φίλτρου, μην το χτυπάτε σε σκληρά αντικείμενα και μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η διάρκεια ζωής του στοιχείου του φίλτρου.
Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του στοιχείου του φίλτρου με καθαριστικό πεπιεσμένου αέρα. Μπορεί να σκιστεί το υλικό του φίλτρου.
Το στοιχείο του φίλτρου είναι αναλώσιμο.
 • Αντικαθιστάτε το στοιχείο φίλτρου τουλάχιστον κάθε εξάμηνο
 • Αντικαθιστάτε ωστόσο συχνότερα το στοιχείο φίλτρου σε περίπτωση έντονης χρήσης.

Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου

Image alternative
 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 2. Ανοίξτε το έλασμα ασφάλισης για την κασέτα φίλτρου.
 3. Ανοίξτε την κασέτα φίλτρου.
 4. Αφαιρέστε προσεκτικά το στοιχείο του φίλτρου από τις υποδοχές που υπάρχουν στο στήριγμα.
 5. Καθαρίστε την επιφάνεια στεγανοποίησης με πανί.
 6. Τοποθετήστε το καινούργιο στοιχείο φίλτρου.
 7. Κλείστε την κασέτα του φίλτρου, κλείνοντας προς τα εμπρός τον μηχανισμό ασφάλισης του καπακιού.
 8. Κλείστε τα ελάσματα ασφάλισης για την κασέτα φίλτρου.
 9. Βεβαιωθείτε ότι θα απομακρύνετε ξανά τη σκόνη, η οποία εξέρχεται λόγω της αντικατάστασης του φίλτρου από τη σκούπα και / ή το στοιχείο φίλτρου.

Έλεγχος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης

Image alternative
 1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 2. Ανοίξτε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
 3. Ανασηκώστε το επάνω τμήμα της σκούπας από το δοχείο ακαθαρσιών και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
 1. Ελέγξτε τις επαφές απενεργοποίησης (αισθητήρες) για τυχόν ρύπους και καθαρίστε τις, εάν χρειάζεται, με μια βούρτσα.
 2. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό στο επάνω μέρος της συσκευής για τυχόν ακαθαρσίες και καθαρίστε το, εάν χρειάζεται, με πανί.
 3. Τοποθετήστε το επάνω τμήμα στο δοχείο ακαθαρσιών.
 4. Κλείστε τους δύο συνδετήρες ασφάλισης.
 5. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει κουμπώσει το επάνω τμήμα της σκούπας.

Έλεγχος μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης

 1. Μετά τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης, ελέγξτε εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά και εάν λειτουργεί απρόσκοπτα η σκούπα.
 2. Κάντε μια δοκιμή λειτουργίας.

Μεταφορά και αποθήκευση

Μεταφορά

Η σκούπα δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται με γεμάτο δοχείο ακαθαρσιών.
Η σκούπα δεν επιτρέπεται να αναρτάται σε γερανό.
 • Αφαιρέστε ενδεχομένως το Power Conditioner ή τα αποσυνδεδεμένα εξαρτήματα από το στήριγμα.
 • Αδειάστε τη σκούπα, πριν από τη μεταφορά της σκούπας σε άλλο σημείο.
 • Μην ανατρέπετε τη σκούπα και μεταφέρετε τη σκούπα μόνο όρθια, εάν έχετε αναρροφήσει υγρά.
 • Για τη μεταφορά ενώστε τα δύο άκρα του εύκαμπτου σωλήνα με τη βοήθεια του κωνικού αντάπτορα.
VC 20M-X
VC 40M-X
Σε σκούπες κατηγορίας M
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από σκόνες επιβλαβείς για την υγεία! Από το εξάρτημα εισαγωγής μπορεί να εξέλθει επικίνδυνο υλικό αναρρόφησης.
 • Όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε τις σκούπες της κατηγορίας Μ, κλείστε το εξάρτημα εισαγωγής με την τάπα.

Στερέωση βαλίτσας

Image alternative
 1. Φροντίστε για καλή ευστάθεια της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε το φρένο ακινητοποίησης. Τραβήξτε τελείως έξω τη λαβή μεταφοράς.
 2. Τοποθετήστε μία ή περισσότερες βαλίτσες πάνω στη σκούπα.
  • Η βαλίτσα / οι βαλίτσες δεν επιτρέπεται να προεξέχουν πάνω από το ύψος της λαβής μεταφοράς.
  • Προσέξτε το μέγιστο πρόσθετο φορτίο.
 3. Tραβήξτε τον ιμάντα πρόσδεσης από το στήριγμα και πάνω από τις βαλίτσες. Αυξήστε, εάν χρειάζεται, το μήκος του ιμάντα πρόσδεσης.
 4. Αναρτήστε το άγκιστρο του ιμάντα πρόσδεσης στη λαβή μεταφοράς και σφίξτε τον ιμάντα πρόσδεσης.

Αποθήκευση

 • Αποθηκεύστε τη σκούπα σε ένα στεγνό χώρο, προστατευμένο από αναρμόδια χρήση.

Βοήθεια για προβλήματα

Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .

Βλάβη σκούπας

Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Image alternative
Η ένδειξη σέρβις Αντικατάσταση φίλτρου ανάβει.
Το στοιχείο φίλτρου είναι βουλωμένο ή πολύ παλιό.
Δεν έχει τοποθετηθεί στοιχείο φίλτρου.
Image alternative
Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία ή σβήνει μετά από σύντομη λειτουργία.
Έχει ενεργοποιηθεί η απενεργοποίηση νερού.
 • Καθαρίστε τους αισθητήρες και τα σημεία γύρω από τους αισθητήρες με μια βούρτσα.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης (μειωμένη ισχύς αναρρόφησης)
Σάκος συλλογής σκόνης γεμάτος.
 • Αντικαταστήστε τον σάκο συλλογής σκόνης.
Το στοιχείο του φίλτρου είναι πολύ λερωμένο.
 • Εάν είναι απενεργοποιημένος ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου, ενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου και αφήστε τη σκούπα να λειτουργήσει 30 δευτερόλεπτα.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή το κάλυμμα σκόνης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι βουλωμένο.
 • Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και το κάλυμμα σκόνης.
Ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα σε λάθος θέση.
Εξέρχεται σκόνη από τη συσκευή.
Το στοιχείο του φίλτρου δεν είναι σωστά τοποθετημένο.
Το στοιχείο του φίλτρου έχει υποστεί ζημιά.
Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μόνη της ή γίνεται εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού μέσω του χρήστη.
Η απαγωγή του ηλεκτροστατικού φορτίου δεν είναι εξασφαλισμένη, η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα.
 • Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα ή χρησιμοποιήστε αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα.
Δεν λειτουργεί πλέον το μοτέρ.
Έχει πέσει η ασφάλεια της πρίζας του ηλεκτρικού δικτύου.
 • Ενεργοποιήστε την ασφάλεια.
 • Εάν πέσει ξανά, αναζητήστε την αιτία για την υπερβολική τάση.
Δοχείο ακαθαρσιών γεμάτο.
 • Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αδειάστε το δοχείο ακαθαρσιών..
Έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερθέρμανσης του μοτέρ.
 • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά.
 • Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει εμπρός, μεταφέρετε τη συσκευή σας στο σέρβις της Hilti .
Η ασφάλεια υπερθέρμανσης του μοτέρ σβήνει επαναλαμβανόμενα το μοτέρ.
 • Καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή βούρτσα.
Το μοτέρ δε λειτουργεί στην αυτόματη λειτουργία.
Η συνδεδεμένη συσκευή είναι χαλασμένη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
 • Ελέγξτε τη λειτουργία της συνδεδεμένης συσκευής ή συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Δεν λειτουργεί ο αυτόματος καθαρισμός στοιχείου φίλτρου.
Δεν έχετε συνδέσει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
 • Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Βλάβη συσκευής συστήματος

Εάν η σκούπα χρησιμοποιείται σε ένα ασύρματο σύστημα, μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα στις οθόνες των συνδεδεμένων συσκευών συστήματος.
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Image alternative
Η ένδειξη σέρβις Άγνωστο σφάλμα ανάβει.
Η συνδεδεμένη συσκευή συστήματος έχει λάβει έναν άγνωστο κωδικό σφάλματος από τη σκούπα.
 • Ελέγξτε τη σκούπα για βλάβες.
Image alternative
Η ένδειξη σέρβις Αντικατάσταση φίλτρου ανάβει.
Το στοιχείο φίλτρου είναι βουλωμένο ή πολύ παλιό.
Δεν έχει τοποθετηθεί στοιχείο φίλτρου.
Image alternative
Η ένδειξη σέρβις Απενεργοποίηση νερού ανάβει.
Έχει ενεργοποιηθεί η απενεργοποίηση νερού.
 • Καθαρίστε τους αισθητήρες και τα σημεία γύρω από τους αισθητήρες με μια βούρτσα.
Image alternative
Η ένδειξη σέρβις μειωμένη ισχύς αναρρόφησης ανάβει.
Σάκος συλλογής σκόνης γεμάτος.
 • Αντικαταστήστε τον σάκο συλλογής σκόνης.
Το στοιχείο του φίλτρου είναι πολύ λερωμένο.
 • Εάν είναι απενεργοποιημένος ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου, ενεργοποιήστε τον αυτόματο καθαρισμό φίλτρου και αφήστε τη σκούπα να λειτουργήσει 30 δευτερόλεπτα.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ή το κάλυμμα σκόνης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι βουλωμένο.
 • Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και το κάλυμμα σκόνης.
Ρύθμιση διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα σε λάθος θέση.

Διάθεση στα απορρίμματα

Image alternative Τα προϊόντα της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει την παλιά σας συσκευή για ανακύκλωση. Απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti ή στον σύμβουλο πωλήσεων.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Image alternative
 • Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!
Λάσπη διάτρησηςΥπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι προβληματική η απόρριψη ασβέστη από διάτρηση στους αγωγούς ομβρίων ή στην αποχέτευση χωρίς κατάλληλη προεργασία.
 • Ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές για τις υπάρχουσες διατάξεις.
Προτείνουμε την ακόλουθη προεργασία:
 • Συλλέγετε τη λάσπη από τη διάτρηση (για παράδειγμα με σκούπα υγρών).
 • Αφήστε τη λάσπη διάτρησης να κατακαθίσει και πετάξτε το στερεό ποσοστό σε μια χωματερή οικοδομικών υλικών (κροκιδωτικά μέσα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία διαχωρισμού).
 • Πριν διοχετεύσετε το νερό που απέμεινε (βάση, τιμή pH > 7) στην αποχέτευση, ουδετεροποιήστε το με την προσθήκη όξινου μέσου ουδετεροποίησης ή με αραίωση με πολύ νερό.
Σκόνη διάτρησης
 • Διαθέτετε τη συγκεντρωμένη σκόνη από τη διάτρηση στα απορρίμματα σύμφωνα με τις υφιστάμενες, εθνικές νομοθετικές διατάξεις.

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .