Choose language

IC-BLE

Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο

Στοιχεία για τις οδηγίες χρήσης

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

 • Προειδοποίηση! Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε, ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών, των υποδείξεων ασφαλείας και προειδοποίησης, των εικόνων και των προδιαγραφών. Εξοικειωθείτε ιδίως με όλες τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης, τις εικόνες, τις προδιαγραφές καθώς και τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες. Σε περίπτωση παράβλεψης υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και/ή σοβαρών τραυματισμών. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης συμπεριλαμβανομένων όλων των οδηγιών, των υποδείξεων ασφαλείας και προειδοποίησης για μεταγενέστερη χρήση.
 • Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
 • Οι συνημμένες οδηγίες χρήσης αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο της τεχνολογίας τη στιγμή της εκτύπωσης. Μπορείτε να βρίσκετε πάντα την τρέχουσα έκδοση online στη σελίδα προϊόντων της Hilti. Χρησιμοποιήστε για αυτόν τον σκοπό τον σύνδεσμο ή τον κωδικό QR σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, που επισημαίνεται με το σύμβολο Image alternative.
 • Όταν δίνετε το προϊόν σε άλλους, βεβαιωθείτε ότι τους έχετε δώσει και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Επεξήγηση συμβόλων

Υποδείξεις προειδοποίησης

Οι υποδείξεις προειδοποίησης προειδοποιούν από κινδύνους κατά την εργασία με το προϊόν. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ !
 • Για μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που οδηγεί σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
 • Για μια πιθανά επικίνδυνη κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
 • Για μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Σύμβολα στις οδηγίες χρήσης

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης
Image alternative Υποδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
Image alternative Χειρισμός ανακυκλώσιμων υλικών
Image alternative Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων

Σύμβολα σε εικόνες

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Αυτοί οι αριθμοί παραπέμπουν στην εκάστοτε εικόνα στην αρχή αυτών των οδηγιών χρήσης.
Image alternative Η αρίθμηση δείχνει τη σειρά των βημάτων εργασίας στην εικόνα και ενδέχεται να διαφέρει από τα βήματα εργασίας στο κείμενο.
Image alternative Οι αριθμοί θέσης χρησιμοποιούνται στην εικόνα Επισκόπηση και παραπέμπουν στους αριθμούς του υπομνήματος στην ενότητα Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος .
Image alternative Αυτό το σύμβολο έχει σκοπό να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά την εργασία με το προϊόν.

Σύμβολα ανάλογα με το προϊόν

Σύμβολα στο προϊόν

Στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
Image alternative Το εργαλείο υποστηρίζει τεχνολογία NFC, που είναι συμβατή με πλατφόρμες iOS και Android.
Image alternative Εφόσον υπάρχει στο προϊόν, το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από αυτή την υπηρεσία πιστοποίησης για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά σύμφωνα με τα ισχύοντα πρόσωπα.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα προϊόντα της Image alternative προορίζονται για τον επαγγελματία χρήστη και ο χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή τους επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, ενημερωμένο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει ενημερωθεί ειδικά για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Από το προϊόν και τα βοηθητικά του μέσα ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι, όταν ο χειρισμός τους γίνεται με ακατάλληλο τρόπο από μη εκπαιδευμένο προσωπικό ή όταν δεν χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
Η περιγραφή τύπου και ο αριθμός σειράς αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
 • Αντιγράψτε τον αριθμό σειράς στον ακόλουθο πίνακα. Θα χρειαστείτε τα στοιχεία προϊόντος για ερωτήματα προς την αντιπροσωπεία μας ή το σέρβις μας.
  Στοιχεία προϊόντος
  Μονάδα Bluetooth
  Σετ: IC-BLE
  Μονάδα δέκτη: IC-RC
  Τηλεχειριστήριο: IC-RM
  Γενιά
  01
  Αρ. σειράς

Δήλωση συμμόρφωσης

Image alternative
Ο κατασκευαστής δηλώνει ως μόνος υπεύθυνος ότι το προϊόν που περιγράφεται εδώ ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα.
Τα έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης υπάρχουν εδώ:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ασφάλεια

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
 • Να είστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να εργάζεστε με το προϊόν με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά την χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 • Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα αξεσουάρ. Ελέγχετε, εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήματα ή έχουν υποστεί τέτοια ζημιά ώστε να επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το εργαλείο. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακά συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
 • Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε υγρασία . Η εισχώρηση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Αναθέτετε την επισκευή του προϊόντος μόνο σε κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η ασφάλεια της μονάδας.
 • Κρατάτε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Υποδείξεις για την ασφάλεια για το συγκεκριμένο προϊόν

 • Ελέγξτε αν είναι άθικτο και πλήρες το περιεχόμενο της συσκευασίας. Εάν διαπιστώσετε ελλείψεις ή βλάβες του προϊόντος που επηρεάζουν την ετοιμότητα λειτουργίας, αναθέστε την αποκατάστασή τους σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Εξασφαλίστε τη σωστή τοποθέτηση και στερέωση του προϊόντος.

Πρόσθετες υποδείξεις για την ασφάλεια

 • Βεβαιωθείτε κατά την τοποθέτηση σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, ότι οι χειρολαβές και οι άλλες επιφάνειες συγκράτησης δεν κλείνουν και ότι μπορείτε να συγκρατείτε γερά το ηλεκτρικό εργαλείο.
 • Μην στερεώνετε το τηλεχειριστήριο σε περιστρεφόμενα εξαρτήματα ηλεκτρικών εργαλείων και όχι σε μέρη του σώματος, π.χ. χέρια ή βραχίονες.
 • Παρόλο που το προϊόν ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν, η Hilti δεν μπορεί να αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο να παράγει το προϊόν παρεμβολές λόγω έντονης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Από το γεγονός αυτό μπορεί να προκληθούν λανθασμένοι χειρισμοί. Η Hilti δεν μπορεί επίσης να αποκλείσει την πιθανότητα παρεμβολών με άλλες ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών).

Επιμελής χειρισμός και χρήση μπαταριών ρολογιού

 • Μην καταπίνετε ποτέ μπαταρίες ρολογιού. Η κατάποση μιας μπαταρίας ρολογιού μπορεί εντός 2 ωρών να προκαλέσει εσωτερικά χημικά εγκαύματα και θάνατο.
 • Φροντίστε ώστε οι μπαταρίες ρολογιού να μην καταλήγουν στα χέρια παιδιών. Εάν υπάρχει η υποψία, ότι έχει καταποθεί ή εισαχθεί σε άλλο σημείο του σώματος μια μπαταρία ρολογιού, καλέστε ένα τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες ρολογιού που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε άλλες μπαταρίες ρολογιού ή άλλη παροχή ενέργειας.
 • Δεν επιτρέπεται η επαναφόρτιση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ρολογιού. Η μπαταρία ρολογιού μπορεί να χάσει τη στεγανότητα, να εκραγεί, να καεί και να προκαλέσει τραυματισμούς.
 • Μην εκφορτίζετε εξαναγκαστικά, μην φορτίζετε, μην αποσυναρμολογείτε και μην καίτε την μπαταρία ρολογιού. Μην θερμαίνετε την μπαταρία ρολογιού πάνω από τη μέγιστη ανώτατη θερμοκρασία που αναφέρεται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από διαφυγή αερίων, διαρροή ή έκρηξη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα.
 • Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες ρολογιού και ανακυκλώστε ή απορρίψτε τις αμέσως σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Κρατήστε τις μπαταρίες ρολογιού μακριά από παιδιά. ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες ρολογιού στα οικιακά απορρίμματα και μην τις καίτε. Οι άδειες μπαταρίες ρολογιού μπορεί να χάσουν τη στεγανότητα και έτσι να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμούς.
 • Ακόμη και οι άδειες μπαταρίες ρολογιού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Μην χειρίζεστε τις άδειες μπαταρίες ρολογιού λιγότερο σχολαστικά από τις καινούργιες.
 • Μην φέρετε σε επαφή με νερό μια μπαταρία ρολογιού που έχει υποστεί ζημιά. Το εξερχόμενο λίθιο μπορεί σε συνδυασμό με νερό να παράγει υδρογόνο και να προκαλέσει έτσι φωτιά, έκρηξη ή τραυματισμούς.

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Image alternative
 1. Οπή για βίδα στερέωσης
 2. Ένδειξη LED
 3. Πλήκτρο χειρισμού Bluetooth
 1. Πλήκτρο χειρισμού ON / OFF
 2. Ένδειξη LED
 3. Άγκιστρο
 4. Λάστιχο ασφάλισης (τοποθέτηση στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης ή στο ηλεκτρικό εργαλείο)

Κατάλληλη χρήση

Το προϊόν που περιγράφεται είναι μια μονάδα λήψης Bluetooth με τηλεχειριστήριο, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε σκούπες Hilti . Προορίζεται για την ασύρματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σκούπας.

 • Το τηλεχειριστήριο είναι σχεδιασμένο για την τοποθέτηση σε έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Έκταση παράδοσης

Τηλεχειριστήριο, μονάδα δέκτη, βίδα στερέωσης (2 τεμάχια), λάστιχο ασφάλισης, οδηγίες χρήσης
Περισσότερα, εγκεκριμένα για το προϊόν σας συστήματα θα βρείτε στο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group

Bluetooth®

Το λεκτικό σήμα Bluetooth ® όπως και τα γραφικά σήματα (λογότυπα) είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. Κάθε χρήση αυτού του λεκτικού σήματος/γραφικού σήματος από τη Hilti Aktiengesellschaft πραγματοποιείται κατόπιν αδείας.
Το πρότυπο Bluetooth είναι μια ασύρματη μεταφορά δεδομένων, μέσω της οποίας μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους δύο προϊόντα που υποστηρίζουν Bluetooth σε μια μικρή απόσταση.
Η μονάδα Bluetooth Hilti είναι συνδεδεμένη από το εργοστάσιο με το συνοδευτικό τηλεχειριστήριο και συνδέεται αυτόματα κατά τη θέση σε λειτουργία.

Λειτουργία BLE-Mute

Η λειτουργία BLE-Mute διακόπτει προσωρινά την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ τηλεχειριστηρίου και μονάδας δέκτη στη σκούπα. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία π.χ. κατά τη μεταφορά σε αεροπλάνα ή σε εργασίες π.χ. σε νοσοκομεία.
→Ενεργοποίηση λειτουργίας BLE-Mute : Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα το πλήκτρο χειρισμού ON/OFF .
→Απενεργοποίηση λειτουργίας BLE-Mute : Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο χειρισμού ON/OFF .
Με την απενεργοποίηση της λειτουργίας BLE-Mute αρχίζει αυτόματα η λειτουργία σύζευξης, για επαναφορά της σύζευξης μεταξύ τηλεχειριστηρίου και μονάδας δέκτη.

Φωτεινά σήματα της ένδειξης LED

Το τηλεχειριστήριο και η μονάδα δέκτη διαθέτουν από μία ένδειξη LED, που μπορεί να δείχνει διάφορες καταστάσεις λειτουργίας.
Το LED στο τηλεχειριστήριο ανάβει επιπρόσθετα, όταν πατάτε το πλήκτρο χειρισμού ON/OFF .
Μπορούν να εμφανιστούν τα ακόλουθα σήματα LED:
Σήμα LED
Σημασία
Τηλεχειριστήριο ή μονάδα δέκτη:
Το LED δεν ανάβει
Επιλογή A: Η λειτουργία BLE-Mute είναι ενεργοποιημένη.
Επιλογή B: Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ρολογιού είναι πολύ χαμηλή ή η μονάδα δέκτη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη σκούπα.
Μονάδα δέκτη:
Το LED πάλλεται (περιοδικό διάστημα περ. 2 δευτερόλεπτα)
Το τηλεχειριστήριο και η μονάδα δέκτη έχουν συνδεθεί μεταξύ τους και λειτουργούν σωστά.
Αυτή η κατάσταση είναι η κανονική κατάσταση λειτουργίας.
Τηλεχειριστήριο ή μονάδα δέκτη:
Το LED αναβοσβήνει γρήγορα
Η λειτουργία σύζευξης είναι ενεργή.
Το τηλεχειριστήριο και η μονάδα δέκτη είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους από το εργοστάσιο. Στην πρώτη θέση σε λειτουργία εμφανίζεται αμέσως η ένδειξη του κανονικού τρόπου λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Χρησιμοποιείτε μόνο πηγές ρεύματος με περιορισμένη ισχύ (ES1 PS1) κατά IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Ονομαστική τάση
3,3 V
3,3 V
Ονομαστική ένταση
50 mA
20 mA
Μπαταρία
·/·
CR2032
Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Εμβέλεια σήματος (μπορεί να διαφέρει έντονα ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες)
30 m
30 m

Bluetooth

Πρότυπο επικοινωνίας
Bluetooth® 5
Συχνότητα
2.404 GHz … 2.480 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εκπομπής
4 dBm

Χειρισμός

Τοποθέτηση μονάδας δέκτη

Χρησιμοποιείτε για τη σύσφιξη και το ξεβίδωμα των βιδών στερέωσης πάντοτε ένα κατσαβίδι. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης το πολύ με το χέρι. Περιστρέψτε πριν από το βίδωμα τις βίδες μισή στροφή αριστερόστροφα, μέχρι να βρεθεί η βίδα σωστά στον οδηγό του σπειρώματος. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε την υπερβολική φθορά στην κεφαλή και στο στέλεχος της βίδας.
Image alternative
 1. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες στερέωσης του τυφλού καπακιού της σκούπας.
 2. Απομακρύνετε το τυφλό καπάκι.
 3. Συνδέστε το φις στην υποδοχή.
  • Λάβετε υπόψη την κωδικοποίηση της κουμπωτής σύνδεσης.
  • Το φις είναι ασφαλισμένο.
 4. Τοποθετήστε τη μονάδα δέκτη στην υποδοχή.
 5. Στερεώστε τη μονάδα δέκτη με τις 2 βίδες στερέωσης.
 6. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.
 7. Σφίξτε το τηλεχειριστήριο με το λάστιχο ασφάλισης.

Σύζευξη τηλεχειριστηρίου και μονάδας δέκτη

Το τηλεχειριστήριο και η μονάδα δέκτη ενός σετ είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους από το εργοστάσιο. Μπορείτε να συνδέσετε χειροκίνητα δύο προϊόντα,. εάν π.χ. αντικαταστήσατε ή αναβαθμίσατε ένα από τα δύο εξαρτήματα. Η λειτουργία σύζευξης ενεργοποιείται επίσης, εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLE-Mute.
 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα χειρισμού στα προϊόντα που θέλετε να συνδεθούν μεταξύ τους (τηλεχειριστήριο και μονάδα δέκτη).
  • Η ένδειξη LED αναβοσβήνει (τηλεχειριστήριο και μονάδα δέκτη).
  Τα προϊόντα αναζητούν για 30 δευτερόλεπτα το πολύ μια κατάλληλη συσκευή σύζευξης. Εάν δεν υπάρχει εντός εμβέλειας κατάλληλη συσκευή, διακόπτεται η λειτουργία σύζευξης.
 2. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύζευξης.
  • Η διαδικασία σύζευξης έχει ολοκληρωθεί, μόλις η ένδειξη LED πάλλεται (μονάδα δέκτη).

Χρήση τηλεχειριστηρίου

Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη σκούπα από απόσταση. Μπορείτε να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο με το λάστιχο ασφάλισης στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης ή σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Προσέξτε ώστε να μην αποκλείσετε έτσι επιφάνειες συγκράτησης ή συστήματα ασφαλείας.
 1. Θέστε τη σκούπα στη λειτουργία Bluetooth.
  • Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης της σκούπας.
 2. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο χειρισμού ΟΝ/OFF.

Αντικατάσταση μπαταρίας (τηλεχειριστήριο)

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών με ένα κατάλληλο εργαλείο (π.χ. κέρμα).
 2. Απομακρύνετε την άδεια μπαταρία.
 3. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία με τον πόλο + προς τα επάνω στη θήκη μπαταριών.
  • Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία ρολογιού CR2032
 4. Κλείστε τη θήκη μπαταριών με το κάλυμμα.

Φροντίδα και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία! Η φροντίδα και η συντήρηση με συνδεδεμένο το φις τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα.
 • Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης αποσυνδέετε πάντα το φις τροφοδοσίας!
Φροντίδα
 • Απομακρύνετε προσεκτικά τους ρύπους που έχουν επικαθήσει.
 • Καθαρίστε τις σχισμές αερισμού προσεκτικά με μια στεγνή βούρτσα.
 • Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε υλικά φροντίδας με περιεκτικότητα σε σιλικόνη, διότι ενδέχεται να προσβάλλουν τα πλαστικά μέρη.
Συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία! Οι ακατάλληλες επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα.
 • Επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 • Ελέγχετε τακτικά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιές και τα στοιχεία χειρισμού ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία.
 • Σε περίπτωση ζημιών ή/και δυσλειτουργιών, μην χρησιμοποιείται το προϊόν. Αναθέστε αμέσως την επισκευή στο σέρβις της Hilti .
 • Μετά από εργασίες φροντίδας και συντήρησης, τοποθετήστε όλα τα συστήματα προστασίας και ελέγξτε τη λειτουργία τους.
Για μια ασφαλή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Εγκεκριμένα από εμάς ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ για το προϊόν σας θα βρείτε στο πλησιέστερο Hilti Store ή στη διεύθυνση: www.hilti.group .

Μεταφορά και αποθήκευση

Μεταφορά
 • Μην μεταφέρετε αυτό το προϊόν με το εξάρτημα τοποθετημένο.
 • Φροντίστε για καλή συγκράτηση κατά τη μεταφορά.
 • Ελέγχετε μετά από κάθε μεταφορά όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιά και την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των χειριστηρίων.
Αποθήκευση
 • Αποθηκεύετε αυτό το προϊόν πάντα με αποσυνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας.
 • Αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε στεγνό χώρο και σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και αναρμόδια άτομα.
 • Ελέγχετε μετά από παρατεταμένη αποθήκευση όλα τα ορατά μέρη για τυχόν ζημιά και την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των χειριστηρίων.

Βοήθεια για προβλήματα

Ελέγξτε, εάν ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στη σκούπα και διαβάστε τις υποδείξεις για την αποκατάσταση σφαλμάτων στις οδηγίες χρήσης της σκούπας.
Σε βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο σέρβις της Hilti .
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Λύση
Το LED δεν ανάβει, όταν πατάτε το πλήκτρο χειρισμού
Μπαταρία ρολογιού άδεια
Τηλεχειριστήριο ελαττωματικό
 • Επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Το LED δεν ανάβει (ο διακόπτης της συσκευής είναι στο AUTO )
Το καλώδιο της μονάδας δέκτη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη σκούπα
 • Ελέγξτε τη σύνδεση και το καλώδιο ως προς τη σωστή τοποθέτηση ή για ελαττώματα.
Η μονάδα δέκτη δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
Μονάδα δέκτη ελαττωματική
 • Επικοινωνήστε με το σέρβις της Hilti .
Η σκούπα δεν παίρνει εμπρός και/ή δεν αντιδρά σε καταχωρήσεις στο τηλεχειριστήριο
Μπαταρία ρολογιού άδεια
Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μονάδας δέκτη και τηλεχειριστηρίου
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους το τηλεχειριστήριο και η μονάδα δέκτη.
Η διαδικασία σύζευξης διακόπηκε ή απέτυχε
Η πηγή του σφάλματος είναι στη σκούπα
 • Διαβάστε τις υποδείξεις για την αποκατάσταση σφαλμάτων στις οδηγίες χρήσης της σκούπας.

Διάθεση στα απορρίμματα

Image alternative Τα εργαλεία της Hilti είναι κατασκευασμένα σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προϋπόθεση για την ανακύκλωσή τους είναι ο κατάλληλος διαχωρισμός των υλικών. Σε πολλές χώρες, η Hilti παραλαμβάνει το παλιό σας εργαλείο για ανακύκλωση. Ρωτήστε το σέρβις ή τον σύμβουλο πωλήσεων της Hilti .
Image alternative
 • Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, της ηλεκτρονικές συσκευές και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Εγγύηση κατασκευαστή

 • Για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον τοπικό συνεργάτη της Hilti .

Περισσότερες πληροφορίες

Image alternative
Στο τέλος της τεκμηρίωσης θα βρείτε σύμβολα έγκρισης που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα για το Bluetooth.

FCC-Η υπόδειξη (ισχύει στις ΗΠΑ) / IC-Υπόδειξη (ισχύει στον Καναδά)

Η παρούσα συσκευή έχει τηρήσει σε δοκιμές τις οριακές τιμές, που καθορίζονται στο κεφάλαιο 15 των κανονισμών FCC για ψηφιακές συσκευές της κατηγορίας Α. Αυτές οι οριακές τιμές θεωρείται ότι εγγυώνται μια εύλογη προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία σε περιοχές επαγγελματικής χρήσης. Συσκευές τέτοιου είδους παράγουν και χρησιμοποιούν υψηλές συχνότητες και μπορούν επίσης να εκπέμπουν αυτές τις συχνότητες. Για αυτόν το λόγο μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στη λήψη ραδιοσυχνοτήτων, εάν δεν εγκατασταθούν και τεθούν σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες. Από τη λειτουργία αυτής της συσκευής σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να προκληθούν παρεμβολές, για την αντιμετώπιση των οποίων πρέπει να φροντίσει ο χρήστης.
Αυτή η διάταξη ικανοποιεί την παράγραφο 15 των κανονισμών FCC και των προδιαγραφών RSS‑210 της ISED.
Η θέση σε λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
 • Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να παράγει επιβλαβή ακτινοβολία.
 • Η συσκευή πρέπει να απορροφά κάθε είδους ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων των ακτινοβολιών που επιφέρουν ανεπιθύμητες λειτουργίες.
Τροποποιήσεις ή μετατροπές, που δεν έχουν επιτραπεί ρητά από τη Hilti , μπορεί να περιορίσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.