ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ HILTI ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Hilti Ελλάς Α.Ε.

1. ΘΕΜΑ

1.1. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος διέπουν την παροχή από την πλευρά της Hilti Ελλάς Α.Ε. (εφεξής "Hilti") πρόσθετων υπηρεσιών σε σχέση με την πώληση προϊόντων, που φέρουν το αναγνωρισμένο σήμα της Hilti (εφεξής οι "Υπηρεσίες"). Οι διάφοροι τύποι Υπηρεσιών, που διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, περιγράφονται στον ιστότοπο "www.hilti.gr", στην Ενότητα ‘’Υπηρεσίες’’, την οποίαν ο Πελάτης έχει λάβει υπόψη και επιβεβαιώνει ότι τελεί σε πλήρη γνώση της.

1.2. Οποιαδήποτε τροποποίηση και/ή παραίτησή και/ή προσθήκη στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχύσει έναντι της Hilti, εκτός κι αν έχει εγκριθεί εγγράφως από το Γενικό Διευθυντή της Hilti.

1.3. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη, εφόσον υφίστανται, θα τυγχάνουν ανίσχυροι και μη εφαρμόσιμοι έναντι της Hilti. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίθεσης, έστω και εν μέρει, μεταξύ των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των γενικών όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη, θα υπερισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

1.4. Ενδεχόμενη ακυρότητα και/ή μη εκτελεστότητα μίας ρήτρας των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν επιφέρει την ακυρότητα των λοιπών ρητρών. Τα μέρη θα καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σε μία ρήτρα αντικατάστασης, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις λοιπές ρήτρες, που περιέχονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

1.5. Η Hilti διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο, παρέχοντας στον Πελάτη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση, στην οποίαν αναφέρεται η αιτία της αλλαγής. Εφόσον ο Πελάτης δεν αποστείλει, δια συστημένης επιστολής με απόδειξη επιστροφής, έγγραφη ειδοποίηση διαφωνίας στη Γενική Διεύθυνση της Hilti Ελλάς Α.Ε. εντός απώτατης προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της ανωτέρω ειδοποίησης, οι ρήτρες που τροποποιήθηκαν κατ’ αυτό τον τρόπο θα θεωρείται ότι έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτές από τον Πελάτη και θα παράγουν πλήρη αποτελέσματα.

1.6. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις συμπληρώνουν, στο βαθμό που είναι συμβατοί, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, Επισκευής και Εγγύησης της Hilti Ελλάς Α.Ε., τους οποίους ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει ήδη γνώση και αποδεχτεί.

1.7: Υποβάλλοντας μία αίτηση για την παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον Όρο 3 κατωτέρω, ο Πελάτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς επίσης και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, Επισκευής και Εγγύησης της Hilti Ελλάς Α.Ε. Ο Πελάτης πρέπει πάντοτε να εξετάζει προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, προτού υποβάλλει κάθε τέτοια αίτηση.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. Οι "Υπηρεσίες" συνίστανται σε αναφορές, που συντάσσονται από το Τεχνικό Τμήμα της Hilti Ελλάς Α.Ε., οι οποίες περιέχουν εξατομικευμένες οδηγίες για την εφαρμογή και χρήση των προϊόντων Hilti από τον Πελάτη (εφεξής η "Τεκμηρίωση"), και δεν αποτελούν δραστηριότητα, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως, ή εφάμιλλη με, ‘’παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών’’ και/ή ‘’πνευματική εργασία’’. Ως εκ τούτου, η Hilti δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες έχουν το επίπεδο που αναλογεί σε επιδόσεις εφαρμογών μηχανικής. Το σύνολο των δεδομένων, που περιλαμβάνονται στην Τεκμηρίωση και σε κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο, πρέπει να επαληθεύεται από τον Πελάτη και, σε όσες περιπτώσεις καθίσταται απαραίτητο, να εγκρίνεται από εγγεγραμμένο επαγγελματία, που διορίζεται με μέριμνα του Πελάτη.

2.2. Η Τεκμηρίωση συντάσσεται από τη Hilti με βάση: α) τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης στο Τεχνικό Τμήμα της Hilti Ελλάς Α.Ε. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη νομιμότητα όλων των δεδομένων και πληροφοριών που παρέχει στη Hilti και, ως εκ τούτου, η Hilti δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτών των δεδομένων και πληροφοριών, β) τα Δελτία δεδομένων για τα προϊόντα Hilti products, και/ή γ) το επίκαιρο επίπεδο τεχνικών γνώσεων ("Τελευταία Τεχνολογία"). Η Hilti διατηρεί το δικαίωμα να συντάσσει την Τεκμηρίωση στην Αγγλική και/ή στην Ελληνική γλώσσα, κατά διακριτική ευχέρεια.  

2.3. Η Τεκμηρίωση μπορεί να χρησιμοποιείται από τον Πελάτη αποκλειστικά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια προϊόντα Hilti, β) τα εν λόγω γνήσια προϊόντα Hilti να εγκαθίστανται, με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη, από εξειδικευμένο, ικανό και έμπειρο πρόσωπο, ώστε να τηρούνται τα επιχειρησιακά πρότυπα και το επίκαιρο επίπεδο τεχνικών γνώσεων ("Τελευταία Τεχνολογία"), γ) το περιεχόμενο της Τεκμηρίωσης και των συναφών συνημμένων να τηρούνται αυστηρά, και δ) ο Πελάτης και/ή ο τελικός χρήστης να έχουν επαληθεύσει τη συμβατότητα μεταξύ των πραγματικών συνθηκών, που υφίστανται στο εργοτάξιο, και της καταλληλότητας του προϊόντος Hilti να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Πελάτη. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο Πελάτης και/ή ο τελικός χρήστης δεν συμμορφώνονται αυστηρά με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η Hilti δεν μπορεί να υπέχει καμία ευθύνη καθοιονδήποτε τρόπο.

2.4. Η ευθύνη της Hilti αποκλείεται, επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και/ή συναρμολόγηση προϊόντων Hilti δεν ακολουθούν αυστηρά τις μεθόδους και τα δεδομένα εγκατάστασης, που υποδεικνύονται στο αντίστοιχο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων, το οποίο μπορεί να καταφορτωθεί από τον ιστότοπο "www.hilti.gr", στην ειδική Ενότητα υπό την ονομασία "Λύσεις για Μηχανικούς."

Η Τεκμηρίωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν οι όροι της εφαρμογής, που επικοινωνήθηκαν από τον Πελάτη προς το Τεχνικό Τμήμα της Hilti, έχουν μεταβληθεί, έστω και εν μέρει.

2.5. Η ευθύνη της Hilti για ζημίες που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, ανεξάρτητα από τη νομική βάση τους, αποκλείεται στο σύνολό της.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση για την παροχή των Υπηρεσιών της επιλογής του, ο Πελάτης απαιτείται να αποστείλει τα δεδομένα του μέσω της κατάλληλης σελίδας του ιστότοπου "www.hilti.gr". Με την υποβολή μίας αίτησης, ο Πελάτης παρέχει στο Τεχνικό Τμήμα της Hilti όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών. Η αίτηση του Πελάτη θεωρείται επιβεβαιωμένη μόνο μετά έγγραφη επικοινωνία της Hilti.

4. FEES

Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τις αμοιβές που προβλέπονται για τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις μεθόδους, που επικοινωνούνται απευθείας από τη Hilti Ελλάς Α.Ε. ή τις μεθόδους που είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο αυτής. 

5. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

6. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη θα καταχωρούνται σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ανήκουν στη Hilti Ελλάς Α.Ε., ως Υπευθύνου Επεξεργασίας δεδομένων, και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους υπαλλήλους της. Τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς απευθείας πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, ανάλογες με εκείνες που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. (α), (β) και (στ) του GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του, που απορρέουν από τα Άρθρα 13-21 του GDPR, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης στα δικά του δεδομένα, της ενημέρωσης και διαγραφής λόγω παράβασης του νόμου, της εναντίωσης στην επεξεργασία των δικών του δεδομένων για τους σκοπούς αποστολής διαφημιστικού υλικού και υλικού απευθείας πωλήσεων και επικοινωνιών εμπορικού χαρακτήρα, και της υποβολής αιτήματος χορήγησης επικαιροποιημένης λίστας των εκτελούντων την επεξεργασία, μέσω έγγραφης επικοινωνίας που αποστέλλεται στη Hilti Ελλάς Α.Ε., Λεωφόρος Κύμης 132, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό τους, χωρίς καμία επιφύλαξη και/ή εξαίρεση.

Τα υπογεγραμμένα μέρη δηλώνουν ρητά δια του παρόντος, ότι έχουν κατανοήσει πλήρως και αποδέχονται στο σύνολό τους τις ρήτρες των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και, σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 1 του Νόμου 2251/1994 και το Άρθρο 361 του Αστικού Κώδικα, εγκρίνουν ειδικώς τα ακόλουθα Κεφάλαια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων: 1.1. (Γνώση του Περιεχομένου των Υπηρεσιών): 1.3. (Ακυρότητα και μη εκτελεστότητα έναντι της Hilti Ελλάς Α.Ε. των όρων του Πελάτη και των εγγράφων, που συντάσσονται από αυτόν. Υπεροχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων), 1.6. (Συμπληρωματική ισχύ και υπόμνηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, Επισκευής και Εγγύησης της Hilti Ελλάς Α.Ε.), 2. (Περιορισμός Ευθύνης της Hilti Ελλάς Α.Ε.), 5. (Δικαιοδοσία, αρμόδια δικαστήρια και εφαρμοστέο δίκαιο), 6. Απόρρητο.